Navigácia

Príspevok na špecifiká – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytuje prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.

Finančné prostriedky sú určené na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov.  Ide najmä o produkty ako sú pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky, alebo digitálnej gramotnosti; pomôcky na inovatívne pedagogické aktivity v oblasti prírodovednej gramotnosti a STEM predmetov ako sú digitálne laboratóriá, meracie zariadenia a senzory; pomôcky na vytvorenie kreatívneho, grafického alebo mediálneho štúdia; softvérové licencie na edukačné aplikácie;  predplatné online vyučovacích portálov; digitálne pomôcky pre podporu vzdelávania detí s rôznymi znevýhodneniami.

Finančné prostriedky nie je možné použiť na nákup  digitálnej techniky (počítače, notebooky, tablety, dataprojektory a projekčné plátna, interaktívne tabule, slúchadlá  a náhlavné súpravy, tlačiarne a kopírovacie zariadenia); na licencie na kancelárske balíky.

V prípade otázok ohľadne oprávnenosti výdavkov sa môžete obrátiť na email digi@minedu.sk.

Výška príspevku bola pre každú školu stanovená podľa počtu žiakov školy denného štúdia.

Pre základné školy bol stanovený príspevok:

  • 940 eur pre základnú školu s 1-99 žiakmi
  • 1 870 eur pre základnú školu s 100-199 žiakmi
  • 4 660 eur pre základnú školu s  200 až 499 žiakmi
  • 9 320 eur pre základnú školu s 500 a viac žiakmi.

Pre stredné školy bol stanovený príspevok:

  • 1 870 eur pre strednú školu s 1-99 žiakmi
  • 3 730 eur pre strednú školu s 100-199 žiakmi
  • 4 660 eur pre strednú školu s  200 až 499 žiakmi
  • 9 320 eur pre strednú školu s 500 a viac žiakmi.

Oprávnenými školami sú všetky základné a stredné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Pridelenie finančných prostriedkov na  podporu digitálnej transformácie vzdelávania sa netýka špeciálnych základných a stredných škôl.

V prípade, ak škola pridelené finančné prostriedky nevyužije v súlade s účelom do 31.12.2023, je možné použiť ich v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so stanoveným účelom  do 31. marca 2024.  Prenos finančných prostriedkov do ďalšieho roka sa netýka škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky