Navigácia
Skočiť na obsah

Príspevok na lyžiarsky kurz (LK)

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy podľa § 4ab zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s §6 a §6a uvedeného zákona môže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prideliť finančné prostriedky na lyžiarsky kurz aj zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowbordingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowbordingových výcvikov a kurzov (ďalej len „LK“).

Príspevok na LK môže škola použiť na toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho štúdia v príslušnom druhu školy. Stredná škola s osemročným vzdelávacím programom môže použiť príspevok na LK na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na LK poskytnúť príslušnej škole v plnej výške.                                                                                            
Skočiť na začiatok stránky