Príspevok na lyžiarsky kurz (LK)

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje v súlade s § 3 ods. 2 a 3 a § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Výška príspevku na lyžiarsky kurz  v roku 2021 je 150 € na žiaka.

Podrobné informácie o poskytovaní príspevku na lyžiarsky kurz v roku 2021 zverejníme po vyjasnení epidemiologickej situácie.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa základnej školy (ZŠ), špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowbordingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowbordingových výcvikov a kurzov (ďalej len „lyžiarske kurzy“). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na LK poskytnúť príslušnej škole v plnej výške.

V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Pokiaľ sa LK zúčastní počas roka 2021 menší počet žiakov ako bolo nahlásené v RISe, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na LK neumožnili použiť celý príspevok 150 € na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení posledného LK.

  • Aktuálne informácie
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku