Príspevok na lyžiarsky kurz (LK)

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje v súlade s § 3 ods. 2 a 3 a  § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2020 príspevok 150 € na žiaka pre nahlásený  počet žiakov v RISe a rozpis zverejní na svojom webovom sídle. 

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého  stupňa základnej školy (ZŠ),  špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowbordingových výcvikov  a kurzov a kombinovaných lyžiarskych  alebo  snowbordingových  výcvikov  a kurzov (ďalej len „lyžiarske kurzy“). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na LK  poskytnúť príslušnej škole  v plnej výške.
 
V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK  pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy.  Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.

Pokiaľ sa LK zúčastní počas roka 2020 menší počet žiakov ako bolo nahlásené v RISe, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že náklady na LK  neumožnili použiť celý príspevok 150 €  na žiaka. Vrátenie finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení posledného LK.

  • Aktuálne informácie
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku