Príspevok na edukačné publikácie

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo“) môže podľa § 4ad zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov prideliť v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na edukačné publikácie, ktoré sú uvedené v registri edukačných publikácií s vydanou doložkou podľa osobitného predpisu. V súlade s § 6 a § 6a uvedeného zákona môže ministerstvo prideliť finančné prostriedky na edukačné publikácie aj zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy.

Príspevok na edukačné publikácie sa prideľuje podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na webovom sídle ministerstva v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.

Skočiť na začiatok stránky