Prísne, ale spravodlivé kritériá

04.04.2013
     Hodnotenie vysokých škôl sa bude od budúceho roka uskutočňovať podľa prísnejších kritérií. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Dnes podpísal nové kritériá na komplexnú akreditáciu.
     Nové podmienky hodnotenia by mali priniesť kvalitnejšie študijné programy, čo bude prepojené s ich financovaním. V rámci nich sa vysoké školy budú hodnotiť predovšetkým podľa oblastí výskumu, v ktorých pôsobia a uskutočňujú vysokoškolské vzdelávanie. Pôjde pri tom o hodnotenie z hľadiska troch aspektov – výstupy výskumu, podmienky pre výskum, ako aj ocenenie výsledkov výskumu. Po prvýkrát bude predmetom komplexnej akreditácie aj  hodnotenie vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na vysokých školách.  
     Nové kritériá na hodnotenie vypracovala Akreditačná komisia. Následne bol tento dokument poskytnutý reprezentácii vysokých škôl na posúdenie. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič po vyhodnotení pripomienok  nové akreditačné kritériá podpísal. „Nové akreditačné kritériá sú prísne, ale spravodlivé. Súvisia aj s financovaním, ktoré musí byť postavené, tak ako všade v zahraničí, na kvalite,“ uviedol minister Dušan Čaplovič. 

     Komplexná akreditácia činností vysokej školy je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy. Zameriava sa taktiež na personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje. Na základe kritérií pre akreditáciu posudzuje Akreditačná komisia spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jej absolventom príslušný akademický titul. Súčasťou komplexnej akreditácie je taktiež vyjadrenie sa k žiadostiam na akreditáciu všetkých habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov, v ktorých chce mať vysoká škola priznané zodpovedajúce práva.
     Komplexná akreditácia sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu komplexných akreditácií.
     Akreditačná komisia má na hodnotenie vysokej školy 12 mesiacov od podania žiadosti. Následne ministerstvo školstva rozhoduje o záveroch Akreditačnej komisie počas ďalších 60 dní. Komplexná akreditácia končí až doručením hodnotiacej správy z  ministerstva vysokej škole.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku