Príručka k procesom verejného obstarávania pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020

Dňa 31.03.2022 nadobudla účinnosť  verzia č. 2 Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania zverejnená na webovom sídle Partnerskej dohody: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

Podľa kapitoly 1 ods. 5 a 6 Jednotnej príručky, v.2, procesný postup zadávania zákazky, špecifický pre zákazky financované z EŠIF (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO), ktorý bol začatý pred nadobudnutím účinnosti tejto verzie príručky, sa dokončí podľa pravidiel upravených v prvej verzii príručky účinnej od 15.06.2021, ktoré boli platné a účinné v čase začatia postupu zadávania zákazky. Pod začatím postupu zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety sa v prípade zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje ZVO rozumie odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom (alebo identifikovanie vybraných záujemcov napr. cez webové rozhranie) alebo zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa.

Výkon kontroly/finančnej kontroly všetkých zákaziek bez ohľadu na finančný limit a postup, ktorý začal pred nadobudnutím účinnosti tejto príručky, sa dokončí podľa pravidiel upravených v príručke, ktorá bola platná a účinná v čase predloženia dokumentácie k postupu zadávania zákazky poskytovateľovi.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky