Priority Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude počas SK PRES 2016 rozvíjať prierezové motto rezortu, ktorým je „podpora a rozvoja talentu", keďže veríme, že práve rozvoj a podpora talentov sa odrazí vo zvýšenej konkurencieschopnosti, v posilnenej sociálnej inklúzii v spoločnosti, ako aj osobnom rozvoji každého jednotlivca. Taktiež máme za to, že talent je živnou pôdou pre inovácie, rozvoj a ekonomický rast.

Priority slovenského predsedníctva v oblasti vzdelávania nadväzujú na ciele strategickej iniciatívy „Nový program v oblasti zručností pre Európu“, pod hlavičkou ktorej sa budeme venovať podpore zručností nevyhnutných nielen pre zvyšovanie zamestnateľnosti, mobility, konkurencieschopnosti, ale aj kompetencií nevyhnutných pre život a aktívnu participáciu  v spoločnosti. Rokovaním o odporúčaní Rady o záruke získania zručností budeme sledovať zvýšenie úrovne vzdelania dospelých vrátane ich digitálnych, podnikateľských a prierezových zručností. V rámci revízie odporúčania o zriadení Európskeho kvalifikačného rámca sa zameriame na zlepšenie vzájomnej porovnateľnosti získaných kvalifikácií, ktoré obsahujú vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre každého občana EÚ.  V neposlednom rade sa budeme venovať aj agende modernizácie vysokoškolského vzdelávania a digitálnym zručnostiam.

Nedávne teroristické útoky v Európe opäť potvrdili naliehavú potrebu riešiť problém radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu a terorizmu. Tieto fenomény predstavujú nielen vážnu hrozbu pre bezpečnoeť európskych občanov, ale rovnako sú priamym útokom na hodnoty, na ktorých je postavená Európska únia. Je zarážajúce, že väčšina osôb podozrivých z terorizmu, ktoré sa podieľali na uvedených útokoch, boli práve európski občania. Predchádzanie radikalizácii je kľúčovou súčasťou boja proti extrémizmu, a v tejto súvislosti je neodmysliteľná efektívna spolupráca v rámci EÚ. Inkluzívne vzdelávanie, či už formálne alebo neformálne, ktoré podporuje rozvoj občianskych a sociálnych kompetencií, kritického myslenia a kultúrneho povedomia,  je najlepšou záchrannou sieťou proti sociálnemu vylúčeniu, a tak aj zvýšenému riziku radikalizácie.
 
V nadväznosti na oznámenie Európskej komisie o podpore prevencie radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu, pripraví slovenské predsedníctvo závery Rady, ktoré okrem iného vyzdvihnú úlohu vzdelávania a práce s mládežou pri prevencii radikalizácie a extrémizmu.  Cieľom záverov Rady bude  reagovať na navrhované opatrenia Európskej komisie zamerané na podporu inkluzívneho vzdelávania, rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií, podporu spoločných európskych hodnôt prostredníctvom vzdelávania, rozvoj kritického myslenia, a podporu inkluzívnych, otvorených a odolných spoločenstiev a oslovovanie mladých ľudí.
 
V oblasti mládeže sa téme podpory a rozvoja talentu budeme venovať zo širokého uhla pohľadu. Poukážeme na význam odhaľovania a rozvíjania talentu a potenciálu mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou. Prostredie práce s mládežou musí byť zaujímavé, atraktívne a reflektujúce nové trendy, potreby a očakávania mladých ľudí, inak môže hroziť pokles angažovanosti a participácie mladých ľudí.  Zmeny v životnom štýle mladých ľudí si vyžadujú aj zavádzanie nových foriem práce s mládežou či už v off-line prostredí alebo na internete. Slovenské predsedníctvo bude iniciovať prijatie záverov Rady s názvom „Nové prístupy v práci s mládežou v záujme rozvoja potenciálu mladých ľudí.“ Na úrovni členských štátov potrebujeme intenzívnejšiu výmenu skúseností, pretože táto téma je síce vysoko aktuálna, avšak chýbajú konkrétne príklady a väčšia informovanosť o tom, ako v jednotlivých členských štátoch odborníci a pracovníci s mládežou reflektujú na tieto trendy. V tomto zmysle pripravujeme okrem politických dokumentov aj praktickú výmenu skúsenosti medzi členskými štátmi spoločne s nasledujúcim maltským predsedníctvom.
 
V rámci piateho cyklu štruktúrovaného dialógu s mládežou sa predsednícke trio Holandska, Slovenska a Malty zaoberá témou kompetencií potrebných pre úspešný život mladých ľudí v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe: „Pripravení na život, pripravení do spoločnosti“. Nadväzne na konzultačný proces sa bude v októbri konať Európska konferencia mládeže v Košiciach. Výstupom z konferencie budú odporúčania, ktoré budú prediskutované na zasadnutí Rady pre mládež. Na konferenciu bude nadväzovať zasadnutie generálnych riaditeľov pre mládež, ktorého ústrednou témou bude podpora a rozvoj talentu mladých ľudí. Počas stretnutia plánuje Európska komisia vyvolať diskusiu na tému priorít pre novú Stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027. V rámci tejto témy zároveň Európska komisia predstaví doterajšie zistenia z hodnotenia súčasnej stratégie v jej polovici a slovenské predsedníctvo má v úmysle začať diskusiu o budúcich prioritách a podobe politiky mládeže v EÚ po roku 2018.

V oblasti športu sa zameriame na jeho pozitívnu stránku. Preto  sú našimi prioritnými témami športová diplomacia a vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu, v súlade so spoločným programom predsedníckeho Tria. Naša agenda v oblasti športu má jedného menovateľa, a tým je rozvoj ľudských zdrojov v športe. Zameriame sa na témy vedúce k zvýšeniu kvality ľudských zdrojov v športe, podporu  talentov, a tiež podporu hodnôt v športe. V rámci rokovania o návrhu záverov Rady o športovej diplomacii poukážeme na dôležitý potenciál športu pri dosahovaní cieľov zahraničnej politiky EÚ, pri presadzovaní európskych hodnôt prostredníctvom významných športových podujatí a pri vytváraní európskej dimenzie športu. Taktiež otvoríme aj aktuálne témy, akými sú napríklad vyhodnotenie implementácie druhého pracovného plánu EÚ pre šport na obdobie 2014 – 2017 a príprava možného tretieho plánu na ďalšie obdobie.

Výskum a inovácie budú v nasledujúcich desaťročiach zohrávať kľúčovú úlohu v procese udržateľnosti vedúceho postavenia Európskej únie aj z pohľadu svetovej ekonomiky. Slovensko verí v silu myšlienok a potenciál dobrých nápadov nielen pre rast ekonomiky, ale aj pre rozvoj spoločnosti. Počas predsedníctva budeme hľadieť do budúcnosti a hľadať efektívne spôsoby ako podporiť rozvoj výskumu a inovácií s dôrazom na mladú generáciu.

Hlavnou témou v tejto oblasti počas slovenského predsedníctva budú opatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry a posilnenie investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji. Pozrieme sa najmä na to, ako môžeme spoločne zlepšiť podmienky a minimalizovať existujúce bariéry v snahe vybudovať atraktívny ekosystém, ktorý umožní mladým vedcom v EÚ naplno využívať svoj potenciál, šíriť a ďalej rozvíjať inovatívne myšlienky. K tejto téme bude slovenské predsedníctvo iniciovať prijatie záverov Rady, v rámci ktorých budeme akcentovať potrebu vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj novej generácie európskych výskumníkov, podporu mobility, definíciu efektívneho mixu opatrení na zatraktívnenie kariéry výskumníka a zvýšenie záujmu mladých ľudí o vedu a otvorený prístup k vedeckých poznatkom. Prílohou k záverom Rady bude tzv. Bratislavská deklarácia („The Bratislava Declaration“), ktorá bude manifestom mladých výskumníkov, na ktorého príprave sa spolupodieľa skupina excelentných mladých výskumníkov z celej EÚ, európski stakeholderi a asociácie, ktoré sa dlhodobo venujú mladým výskumníkom.

Ďalšou prioritou bude téma rozvoja európskeho výskumného, vývojového a inovačného ekosystému inovatívnych malých a stredných podnikov, v rámci ktorej sa zameriame na možnosti zlepšenia rámcových podmienok pre výskumníkov v EÚ, a to najmä z pohľadu start-upov, rýchlo rastúcich, inovatívnych malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky, start-upy sú nepochybne úrodným prostredím pre šírenie inovácií a rozvoj výskumu. Naším cieľom je zadefinovať ako vieme spoločne prekonať legislatívne a nelegislatívne prekážky, ktoré dnes tieto spoločnosti v EÚ majú. Na ambíciu slovenského predsedníctva v oblasti zlepšovania rámcových podmienok a ekosystému pre podporu výskumných a inovatívnych subjektov je prepojená aj téma „European Innovation Council“ (Európska inovačná rada), ktorá má za cieľ podporiť inovačné projekty zamerané na prelomové technológie, v ktorých by EÚ mohla zohrávať úlohu globálneho lídra.
 
Našim cieľom bude tiež využiť príležitosti, ktoré poskytne hodnotenie ex-post 7. rámcového programu a rovnako strednodobé hodnotenie programu Horizont 2020 s cieľom podporiť diskusiu o opatreniach slúžiacich na rozšírenie účasti v programe pre nové členské štáty EÚ, keďže súčasný rámcový program Horizont 2020 by mal naďalej napĺňať víziu šírenia excelentnosti naprieč všetkými regiónmi EÚ.

V oblasti vesmíru budeme pokračovať v agende, ktorá sa týka novej úrovne vzťahov medzi Európskou úniou a Európskou vesmírnou agentúrou. Budeme úzko spolupracovať s Európskou komisiou a Európskou vesmírnou agentúrou v otázkach súvisiacich s novými fázami vesmírnych projektov ako je COPERNICUS a GALILEO, ktoré sú schopné vytvoriť nové príležitosti pre európske subjekty a trh. Taktiež budeme pokračovať v úzkej spolupráci pri príprave a realizovaní Európskej vesmírnej stratégie, pričom prioritou bude nájsť čo najlepšiu súčinnosť s členskými štátmi EÚ, Európskou vesmírnou agentúrou a ďalšími relevantnými subjektmi.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku