Navigácia
Skočiť na obsah

Prijímacie skúšky na stredné školy budú v riadnych termínoch, o ich prezenčnej forme rozhodne aktuálna epidemiologická situácia

V tomto školskom roku sa budú prijímacie skúšky konať v riadnym termínoch. Forma ich uskutočnenia, dištančným alebo prezenčným spôsobom, závisí od vývoja epidemiologickej situácie. Ku konaniu skúšok sa prikláňa aj Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR, ktorá prijímacie skúšky považuje za objektivizujúci nástroj. Pravidlá pre prijímacie konanie na stredné školy boli uverejnené ešte v januári tohto roka.

ilustračná foto

Pravidlá pre prijímacie konanie na stredné školy boli uverejnené rozhodnutím ministra zo 4. januára 2021, ktoré zverejnilo termíny prijímacích skúšok na vzdelávanie na stredných školách a rozhodnutím ministra z 26. januára 2021, ktoré bližšie určuje termíny samotného procesu prijímacieho konania. „Následne po týchto dvoch rozhodnutiach, sme vydali Usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 23. februára 2021. Doplnili sme tak rozhodnutie ministra z 26. januára 2021. V usmernení rodičia aj školy nájdu podrobnejšie uvedený proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v tomto školskom roku,“ priblížila riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl MŠVVaŠ SR Anna Chlupíková.

V zmysle týchto dokumentov stredné školy stanovili a zverejnili do 26. februára 2021 podmienky prijatia na štúdium na strednej škole. Sú verejné prístupné na webových sídlach škôl a na webovej stránke Školského výpočtového strediska CVTI SR .

„Tento školský rok si môže každý žiak, respektíve jeho zákonný zástupca, podať dve prihlášky na talentový odbor a dve prihlášky na netalentový odbor,“ spresnila generálna riaditeľka sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Viera Babišová. Základné školy spracujú prihlášky svojich žiakov do 8. apríla 2021 a zašlú ich riaditeľom stredných škôl do 16. apríla 2021. Školy o termínoch a postupoch boli informované. „Je veľmi dôležité, aby zákonní zástupcovia pri vypisovaní prihlášok na vzdelávanie nezabudli, že každá škola má odbor vzdelávania a ten musí byť vypísaný. Rovnako každá škola má vypísaný termín prijímacieho konania vášho dieťaťa na danú školu. Čiže určuje zákonný zástupca, či dieťa pôjde na prvý alebo druhý termín,“ doplnila Babišová.

Následne zákonný zástupca žiaka dostane potvrdenie o prijatí prihlášky a v prípade študijných odborov, na ktorých sa budú konať prijímacie skúšky obdrží zákonný zástupca pozvánku od strednej školy o konaní alebo nekonaní prijímacích skúšok. Prijímacie testy sa budú uskutočňovať od 3. mája 2021 do 14. mája 2021.

Rezort školstva zároveň aj v tomto roku pristúpil k tomu, že sa snaží čo najviac odbremeniť zdravotníkov. Preto sa zrušila povinnosť vypĺňania potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Výnimkou sú tie odbory, na ktorých je to nevyhnutné. Ich zoznam si viete pozrieť na webovej stránke ministerstva školstva.  Rovnako táto povinnosť platí aj pre zákonných zástupcov  žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Prihlášku môže podať zákonný zástupca elektronickou formou (v tomto prípade je akceptovaná aj bez jeho podpisu) alebo písomnou formou. Známky žiaka potvrdí základná škola.

Ku konaniu prijímacích skúšok sa prikláňa aj Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR. „Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, niet dôvodu na spochybňovanie konania prijímacích skúšok, ktoré sú objektivizujúcim nástrojom na prijímanie žiakov na strednú školu, zohľadňujúc dosiahnuté výsledky v základnej škole, schopnosti a zručnosti žiakov, ako i výsledky vybraných súťaží a olympiád. Sme pripravení organizovať prijímacie skúšky aj pri zohľadnení nariadených aktuálnych protiepidemiologických opatrení,“ ozrejmil Pavel Sadloň, riaditeľ Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR .


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky