Usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 (23.2.2021)

V rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020 a 2020/2021 bolo základným školám odporúčané  slovné hodnotenie, ktoré základné školy môžu používať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní známky, slovné hodnotenie akceptujú, nastavujú a zverejňujú systém jeho prevodu na známky alebo body v rámci prijímacieho konania tak, aby žiakov základných škôl hodnotených slovne nediskriminovali. Od základných škôl nebudú požadovať prevod slovného hodnotenia na vyjadrenie hodnotenia klasifikačným stupňom.

V prípade slovného hodnotenia alebo hodnotenia „absolvoval“ stredná škola postupuje podľa bodu 6 tohto usmernenia. Pre tieto prípady zverejnilo ministerstvo školstva na edičnom portáli pod č. 062 alternatívne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole, kde sú uvedené známky aj za polročné hodnotenie.

Riaditelia strednej školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 26. februára 2021.

 

Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

 

 1. Výchovný poradca do 26. 2. 2021 informuje žiakov a zákonných zástupcov žiakov o týchto skutočnostiach:
 1. Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho
  • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a
  • najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.
 2. Forma podania prihlášky je možná: 
 3. Na jeden  konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.
 4. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre:
 • študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf),
 • študijné odbory na strednej športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
 • žiaka so zdravotným znevýhodnením.

Výchovný poradca poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 8. apríla 2021.

 1. K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.
 2. Prihlášku na strednú športovú školu je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021, nakoľko športovým školám bude umožnené konať skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok.

 

 1. Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami. Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený
 1. k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,
 2. k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

 

 1. Výchovný poradca do 15.4.2021 kontroluje, či zákonný zástupca žiaka
 1. doručil na základnú školu najviac štyri prihlášky - najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností a nadania a najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností a nadania nevyžaduje,
 2. vyplnil kontakty na zákonných zástupcov a termín prijímacej skúšky, na ktorý sa žiak hlási. V prípade, že si žiak podáva iba jednu prihlášku, nemusí automaticky vyplniť prvý termín - môže vyplniť iba druhý termín. Ak zákonný zástupca žiaka niektorú informáciu nevyplnil, výchovný poradca včas kontaktuje zákonných zástupcov žiaka, informáciu vyžiada a doplní do prihlášky,
 3. priložil k prihláške originál, kópiu alebo scan potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka podľa bodu 1 písm. d) tohto usmernenia,
 4. opraví údaje v prihláške žiaka, ktorá už bola doručená na školu a zákonný zástupca žiaka dodatočne kontaktoval výchovného poradcu a požiadal ho o opravu údajov v prihláške, ktorú zákonný zástupca na základnú školu už doručil.

 

 1. Riaditeľ základnej školy do 16. apríla 2021
 1. podpíše prihlášky žiakov na strednú školu (v školských informačných systémoch prihlášku podpíše pri prihlásení riaditeľa školy do školského informačného systému a „odklikne“ ich akceptovanie),
 2. odošle podpísané prihlášky; prihlášky môže odoslať
 • elektronicky, ak stredná škola zadala do svojho školského informačného systému svoje učebné a/alebo študijné odbory  alebo
 • poštou, ak stredná škola nezadala  do svojho školského informačného systému svoje učebné   a/alebo  študijné odbory alebo ak zákonný zástupca žiaka doručil základnej škole prihlášku v tlačenej forme.  Prihlášky poštou odošle tak, aby boli riaditeľovi strednej školy doručené najneskôr 16.apríla 2021.

 

 1. Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:
 • elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo
 • v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

 

 1. Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy,
 1. zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania,
 2. zabezpečí, aby stredná škola žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo, aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky