Navigácia

Prehľad udelených akreditácií

Zoznam akreditovaných študijných programov je vedený v registri študijných programov. Zápisy do registra študijných programov vykonávajú vysoké školy, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V registri sú zaznamenané aj rozhodnutia ministra, vykonané na základe predchádzajúcich právnych predpisov na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie. 

Rozhodnutia o žiadostiach vysokých škôl - habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

Vysoká škola, ktorá je oprávnená vytvárať študijné programy, môže požiadať o udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania. Žiadosť možno podať, ak vysoká škola v študijnom odbore uskutočňuje študijný program tretieho stupňa, študijný program druhého stupňa alebo študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň. Akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania udeľuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Zoznam udeľených akreditácií ako aj rozhodnutia ministra o priznaní práva podľa predchádzajúcihc právnych predpisov na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie sú uvedené v nasledujúcom zozname: Zoznam rozhodnutí týkajúcich sa habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov 

Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytnuté vysokým školám v súvislosti so skončením komplexnej akreditácie ich činností

Podľa zákona o vysokých školách účinného do októbra 2018 sa v šesťročných intervaloch vykonávala komplexná akreditácia činností vysokej školy, vrátane hodnotenia jej tvorivej činnosti. Výsledky jednotlivých komplexných akreditácií činností vysokej školy sú uvedené nižšie.
Skočiť na začiatok stránky