Predstavitelia OECD na pôde ministerstva

08.02.2017

     Posilňovanie zručností, zamestnanosti a produktivity a tiež podpora inklúzie. V týchto oblasti by sa malo Slovensko zlepšiť v záujme zabezpečenia blahobytu a životnej úrovne spoločnosti. Vyplýva to z Ekonomického prehľadu Slovenskej republiky, ktorý pripravila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
     O odporúčaniach v oblasti školstva a vzdelávania dnes na pôde ministerstva rokovali predstavitelia OECD. „Dovoľte mi oceniť činnosť OECD v oblasti vzdelávania a tiež si dovolím vyzdvihnúť to, že sme sa dnes stretli naozaj v silnom zložení,“ poznamenal v úvode stretnutia minister Peter Plavčan.
     V rámci rokovania zástupcovia príslušných sekcií ministerstva vyjadrili súhlas s odporúčaniami, ktoré sa objavili v hlavnom prehľade. Následne obe strany diskutovali o pripomienkach a doplneniach tohto materiálu. Zástupcovia rezortu školstva sa zhodli na to, že mnohé priority z pripravovanej reformy sa prekrývajú s odporúčaniami OECD pre oblasť regionálneho i vysokého školstva. V súvislosti s testovaním PISA minister Peter Plavčan v diskusii zdôraznil, že nejde len o testovanie vedomostí, ale tiež o to, ako deti dokážu pracovať s faktami. Poukázal aj na skutočnosť, že tento fakt je potrebný zohľadniť v budúcnosti.
     Diskutovalo sa tiež o zvyšovaní platov učiteľov, ako aj rozširovaní a posilňovaní programov pre ich profesijný rozvoj. Obe strany sa dotkli aj otázky zvyšovania participácie rómskych detí na predprimárnom vzdelávaní. V tejto súvislosti sa hovorilo aj o zavedení povinnej predškolskej dochádzky pre všetky deti. Minister Peter Plavčan uviedol, že rezort školstva sa dlhodobo a zodpovedne zaoberá zabezpečením rovnakého prístupu príslušníkov všetkých národností, etnických skupín i znevýhodnených skupín obyvateľstva žijúcich na území Slovenskej republiky ku vzdelaniu, čím sa zvyšuje miera ich sociálnej inklúzie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku