Pre nás je kľúčový počet detí a kvalita aktivít

21.03.2013
     Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky na margo poslaneckej iniciatívy vo vzťahu k financovaniu centier voľného času zdôrazňuje, že nové parametre vniesli do systému financovania voľnočasových mimoškolských aktivít transparentnosť, efektívnosť a verejnú kontrolu, ktoré nahradili duplicitné financovanie a podnikanie s „čiernymi dušami.“  
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič v súvislosti s úpravami činnosti centier voľného času najskôr vyzýval mestá a obce, aby pri rozhodovaní o financovaní voľnočasových aktivít pozorne naslúchali požiadavkám a potrebám detí i rodičov. Následne sa listom obrátil na predsedu Združenia miest a obcí Slovenska a pána Jozefa Dvonča požiadal o spracovanie situačnej správy o činnosti CVČ prostredníctvom regionálnych združení ZMOS. Ide napríklad o prehľad počtu centier voľného času, ich aktivít financovaných zo zdrojov samospráv, tiež o prehľad počtu detí zaradených do týchto centier voľného času a ako samosprávy finančne plnia úlohy vyplývajúce z podpory mimoškolskej záujmovej činnosti.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na margo poslaneckej iniciatívy sledujúcej účelovú viazanosť financií na voľnočasové mimoškolské aktivity zdôrazňuje, že táto oblasť patrí medzi originálne kompetencie miest a obcí, čo je chránené Európskou chartou  miestnej samosprávy, ktorú Slovenská republika v minulosti ratifikovala. Na základe toho by pán Andrej Hrnčiar poslanec NR SR a zároveň primátor mesta mal mať vedomosť o tom, že  „miestne orgány majú v medziach zákona plné právo konať vo všetkých veciach, ktoré nie sú vyňaté z ich pôsobnosti alebo nie sú v pôsobnosti iného orgánu.“
     Rezort školstva detailne vyhodnotí situáciu vo financovaní voľnočasových mimoškolských aktivít po tom, ako budú na úrovní obecných a mestských zastupiteľstiev schválené príslušné všeobecne záväzné nariadenia. Až následne, na základe podložených faktov, budeme hodnotiť dopady medzi ktoré v prvom rade patrila ambícia čo najširšieho zapojenia detí a žiakov do aktivít, ktorými budú zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Pre rezort školstva je kľúčový počet detí zapojených do voľnočasových mimoškolských aktivít ako aj ich samotná kvalita.
           
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku