Pracovné stretnutie projektu INT-VET vo Viedni

     V súčasnosti prebiehajúca reforma odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách na Slovensku  kladie do popredia niekoľko otázok.
- Aký model odborného vzdelávania a prípravy by bol pre spoločnosť najvhodnejší?
- Aký druh spolupráce by bol najvhodnejším pre prípravu učiteľov odborného vzdelávania, majstrov odbornej výchovy a ako čo najefektívnejšie koordinovať proces sekundárneho vzdelávania?

     Projektoví partneri hľadali odpovede na tieto a podobné otázky na stretnutí manažmentu a riadiacej skupiny projektových partnerov, ktoré sa konalo v priestoroch Rakúskej Obchodnej Komory vo Viedni, 22 júna 2016.
     Problematika sekundárneho vzdelávania je v súčasnosti témou, na ktorú je kladený významný dôraz. Nakoľko kvalifikovaný a vzdelaný personál na odborných školách a v spoločnostiach predstavuje kapitál, ktorý je predpokladom a súčasťou riešenia nezamestnanosti mladých ľudí. Potreba zmeny ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov a inštruktorov vyplynula z analýzy pripravenej Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV).
     V nadväznosti na spomínanú analýzu, ktorá bola ťažiskovým bodom stretnutia, bol pripravený Štátnym inštitútom odborného vzdelávania súčasne aj návrh prípravy učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy a inštruktorov. Spracovaný návrh je v súčasnosti vo fáze dopracovávania a kompletizovania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré bude organizovať počas septembra 2016 sériu stretnutí so zástupcami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku a učiteľskou obcou, za účelom vytvorenia návrhu, ktorý bude zodpovedať požiadavkám všetkých zainteresovaných strán.
     Po prepracovaní  a preložení do anglického jazyka bude návrh predložený projektovým partnerom na pripomienkovanie na projektovom stretnutí v novembri 2016.
     Skúsenosti so zavádzaním prvkov systému duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy ktorý umožní žiakom získať praktické vedomosti nielen v škole ale aj vo firmách, partneri prezentovali na pilotných projektoch, prevádzkovaných v spolupráci so súkromným sektorom a školami v rôznych častiach Slovenska. Súčasne systém umožňuje firmám zvyšovať kvalifikácie svojich pracovníkov a tak prispieť k lepším výsledkom v rámci spoločností.
     Rakúsko -slovenská obchodná komora prezentovala skúsenosti s pilotným projektom Young Stars, v spolupráci so strednou odbornou školou technickou v Zlatých Moravciach a rakúskymi a nemeckými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku. Škola vzdeláva  študentov v strojárskych a elektrotechnických odboroch, pričom zavádzanie duálneho vzdelávaniaumožňuje študentom absolvovať prevažnú časť svojej prípravy na povolanie vo vybranej spoločnosti a po skončení sa u nich aj zamestnať. Prioritou je získať pre prax kvalifikovaných odborníkov a prispieť tak k zníženiu nezamestnanosti, preto pomer praktickej časti predstavuje až 60 percent z prípravy študentov. Pridanou hodnotou je motivačné štipendium pre študentov v závislosti na konkrétnom roku štúdia.
      Nemecko-slovenská obchodná komora prezentovala skúsenosti s VET v Novom Meste nad Váhom, so špecializáciou priemyselný mechanik/mechatronik v súlade s SNOPK kvalitatívnym manažmentom. V poradí druhá trieda s touto špecializáciou sa má otvoriť v septembri 2016.
     Spoločnosť Volkswagen Slovakia a.s. (VW) prezentovala skúsenosti s rekvalifikáciami zamestnancov pre nové profesie. Od septembra 2016 spoločnosť zamýšľa implementovať schému duálneho vzdelávania, ktorú uviedla na príklade svojej školy, kde praktická časť predstavuje až 80% z prípravy. Model je založený na štyroch pilieroch, pozostáva z prípravnej fázy, rozpoznávania duálneho vzdelávania uvedeného v curriculu, certifikácie AHK a konečnej akvizície vo forme dlhodobých zmlúv so spoločnosťou a zodpovedajúcim rozvojovým programom. Takýmto systémom si spoločnosť zabezpečí kvalifikovaný personál a súčasne vytvorí priestor pre zaškoľovanie nových zamestnancov. Program sa predovšetkým zameriava na mladých ľudí do veku 25 rokov, poskytujúc dvojročnú prípravu v odboroch mechatronik, priemyselný mechanik a prípravu v oblasti automatizačnej elektronickej technológie.
     Na základe skúseností získaných z pilotných projektov zavádzania prvkov duálneho vzdelávania na Slovensku a výsledkov analýz pripravených za jednotlivé krajiny, sa identifikujú oblasti a prvky, ktoré by sa dali úspešne prevziať a implementovať v rámci reformy OVP. Súčasne sa vytvoria podmienky preefektívnu výmenu skúseností v oblasti OVP premietnutú do podoby tzv. “Communities of Practice”.
     V nadväznosti na vyššie spomínané kľúčové priority sa tiež uvažuje so zriadením kompetenčného centra tzv. Dunajskej akadémie v rámci niektorej inštitúcie, strednej odbornej školy alebo zriadením samostatného centra.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku