Posudzovanie žiakov zo SZP

     
      Počnúc školským rokom 2016/2017 sa ako deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v štatistických zisťovaniach Škol (MŠVVŠ SR) 1-01, Škol (MŠVVŠ SR) 2-01, Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 a v EDUZBER-e  uvedú iba tí, ktorí sú diagnostikovaní ako deti alebo žiaci zo SZP podl'a § 2 pismo p) školského zakona (majú vydané potvrdenie z CPPPaP) a súčasne nenavštevujú materskú školu resp. základnú školu pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nie sú žiakmi špeciálnej triedy v základnej škole alebo nie sú individuálne začlenení z dôvodu zdravolného znevýhodnenia v materskej škole resp. základnej škole.


lnformácía O zmenách V § 107 zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a dopl není niektorých zákonov v znení neskorších predpísov
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku