Posledné dni na výber maturitných predmetov

27.09.2012

     Do 30. septembra 2012 si musia žiaci posledných ročníkov stredných škôl podať prihlášku na skúšku dospelosti. Triednemu učiteľovi oznámia, z ktorých predmetov sa rozhodli absolvovať maturitnú skúšku. V prípade žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií si pri povinnom cudzom jazyku zvolia aj úroveň náročnosti (B1 alebo B2).
     Na prípadné zmeny svojho rozhodnutia budú mať maturanti ešte dva týždne, a to do 15. októbra. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav) môže riaditeľ školy povoliť iný termín.
      Novinkou v tomto školskom roku bude väčší dôraz kladený na písomnú časť maturitnej skúšky (externý test a slohovú prácu), ktorú majú vyučovacie jazyky, cudzie jazyky a matematika (iba externý test). Doteraz sa jej výsledky nebrali do úvahy, pokiaľ maturant zvládol ústnu skúšku aspoň na trojku, po novom už pre úspešné zvládnutie maturity bude potrebné napísať externý test na viac ako 33 % alebo získať zo slohovej práce viac ako 25 % bodov.
     V prípade, že maturant dostane z ústnej skúšky známku 4, na to, aby úspešne zmaturoval, bude potrebovať viac ako 33 % bodov z externého testu a súčasne aj viac ako 25 % bodov zo slohovej práce.
     Písomná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 12. až 15. marca 2013 a ústne maturity sa uskutočnia v období od 20. mája do 7. júna 2013.
    Gymnazisti budú povinne maturovať z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka.  K nim pribudne voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. Žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským majú namiesto ďalšieho voliteľného predmetu slovenský jazyk a slovenskú literatúru, gymnazisti s vyučovacím jazykom ukrajinským slovenský jazyk a literatúru.
     Ostatní stredoškoláci budú skladať skúšku dospelosti z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom (VJ) maďarským pribudne k týmto predmetom aj slovenský jazyk a slovenská literatúra, maturantom zo škôl s VJ ukrajinským slovenský jazyk a literatúra.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku