Poradný orgán ministra školstva sa bude podieľať na príprave zákona o odbornom vzdelávaní

  • Dátum: 30.11.2007

     Na dôležitosti vypracovania zákona o odbornom vzdelávaní sa dohodli členovia Rady pre odborné vzdelávanie. Jej druhé zasadnutie sa konalo vo štvrtok 29. novembra 2007 na pôde Ministerstva školstva SR.
     Obsah novej právnej normy by mal komplexne riešiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy s nevyhnutnosťou prepojenia na trh práce a zamestnanosť. Korešpondovať by mal s pripravovaným zákonom o výchove a vzdelávaní, ale aj s existujúcimi právnymi predpismi o odbornom vzdelávaní. Ide predovšetkým o koncepciu dvojúrovňového modelu odborného vzdelávania a prípravy v SR, návrh systému koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v SR, ako aj návrh motivačných kritérií pre účasť zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov v odbornom vzdelávaní a príprave.
     Rada pre odborné vzdelávanie sa uzniesla na vytvorení dvoch pracovných skupín. Tie pripravia víziu a hlavné tézy, ktoré sa stanú východiskom  pre návrh zákona o odbornom vzdelávaní. Podieľať sa na ňom bude pracovná skupina zriadená podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom.
     Nový právny predpis zohľadní nielen požiadavky štátu v procese odborného vzdelávania, ale aj potreby škôl, samosprávy a zamestnávateľov. Práve rešpektovaním regionálnych podmienok prinesie zákon prepojenie teórie s praxou. Zamestnávatelia budú môcť zadefinovať aktuálne profily odborného vzdelávania, čím žiakov pripravia na požadované profesie aplikovateľné v danom regióne. Škola sa tak stane koordinátorom spolupráce so zamestnávateľmi a bude ich motivovať k účasti na odbornej príprave žiakov. Certifikát, ktorý dostanú absolventi odborného štúdia, bude garantovať ich pripravenosť pre povolanie a prax.

Bratislava 30. november 2007 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku