Poradný orgán ministra školstva prerokoval novelu zákona o výskume a vývoji

  • Dátum: 23.11.2007

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa 22. novembra 2007 uskutočnilo rokovanie Rady vlády SR pre vedu a techniku. Predmetom rokovania bol návrh novely zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Členovia poradného orgánu sa zaoberali aj návrhom na zriadenie Centra pre hodnotenie spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja.

     Predstavitelia vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a výskumných pracovísk sa svojimi stanoviskami a pripomienkami priamo podieľali na príprave oboch návrhov. Novela zákona reaguje na vznik nových foriem pracovísk určených na prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, akými sú výskumno-vývojové centrá, technologické inkubátory či vedecko-technologické parky. Zároveň vytvára podmienky pre vznik špičkových monotematických pracovísk výskumu a vývoja, ktoré definuje ako centrá excelentnosti. Zámerom návrhu na zriadenie Centra pre hodnotenie spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja je zabezpečiť systém akreditácie vedecko-výskumných podnikov a organizácií, ktoré sa budú uchádzať o granty.
     Poradný orgán schválil základné princípy a zásady predkladaných materiálov. Na základe prednesených pripomienok a stanovísk ministerstvo školstva oba návrhy dopracuje. Následne predloží novelu zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja na rokovanie vlády SR.

Bratislava 23. november 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku