Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“. Určený je pre základné umelecké školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR s cieľom udržať pracovné miesta v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v roku 2020 a stabilizácie siete základných umeleckých škôl.

Projekt s alokáciou 24,6 mil. eur je spolufinancovaný z prioritnej osi 3 Zamestnanosť operačného programu Ľudské zdroje v gescii rezortu práce. Ministerstvo školstva naň poskytuje finančné prostriedky a metodickú podporu.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú poskytovať finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr 1. marca 2020. Príspevok bude vyplatený za obdobie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Príspevok bude alikvotne prepočítaný aj v prípade zamestnanca, ktorý pracuje na kratší pracovný pomer (napr. 50% pracovný pomer). Zamestnávateľ môže o tento príspevok žiadať iba na zamestnancov, u ktorých neskončil pracovný pomer počas troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, za ktorý žiada príspevok.

Pomoc štátu je určená nielen pre základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ale aj cirkevné a súkromné základné umelecké školy. V prípade, že základná umelecká škola nemá právnu subjektivitu, o príspevok bude žiadať zriaďovateľ. Súkromné a cirkevné základné umelecké školy musia dodržať podmienku, že škola musí byť financovaná prevažne z verejných zdrojov. To znamená, že tieto zdroje predstavujú viac ako 51 percent.

Základná umelecká škola musí byť zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR. Pod základnou umeleckou školou sa tiež rozumie základná umelecká škola, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy a elokované pracovisko ZUŠ.

Základné umelecké školy, respektíve ich zriaďovatelia, môžu požiadať o príspevok jednou žiadosťou za celé oprávnené obdobie, ktorej súčasťou je aj výkaz pre priznanie príspevku. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je možné posielať elektronicky od 1. marca 2021 do 30. júna 2021 prostredníctvom www.pomahameludom.sk (kde je prelink na www.slovensko.sk). Príspevky poskytnú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny jednorazovo najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Príspevky budú poskytovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny jednorázovo najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Oznámenie o možnosti predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku Manuál k vyplneniu žiadosti a všetky dôležité informácie pre ZUŠ, v rámci projektu Prvá pomoc, sú zverejnené na www.pomahameludom.sk a aj na tejto stránke.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky