Navigácia

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV


Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu

pre rok 2020


V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2020 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 43 projektov organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.


Z hodnotených projektov bolo dňa 24. júna 2020 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti vybraných 26 projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.Súbor typu pdf   2020 FG - schválené projekty


 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že v roku 2020 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Oblasťou podpory je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1.septembra 2017.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s prílohou podľa výzvy na adresu príslušného Okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

 

15. apríl 2020.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky