Podpora mikropodnikateľov a malých podnikateľov prostredníctvom poskytovania stimulov

28.05.2013
     Zjednodušiť proces poskytovania stimulov pre mikropodnikateľov a malých podnikateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu je cieľom navrhovanej novely zákona pre výskum a vývoj. Jej obsah prerokovala na svojom dnešnom zasadnutí Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.
     Príprava novely vyplynula z praktických skúseností, ktoré preukázali potrebu upraviť niektoré ustanovenia zákona tak, aby mikropodnikatelia a malí podnikatelia neboli znevýhodnení pri podávaní žiadostí oproti ostatným žiadateľom o stimuly. Okrem toho má motivovať mikropodnikateľov a malých podnikateľov, aby vo väčšej miere zakladali svoj rozvoj a podnikateľské zámery na výsledkoch výskumu a vývoja.
     Podporou projektov výskumu a vývoja smerujúcich do praxe sa zároveň sleduje zámer zvyšovania zamestnanosti a regionálneho rozvoja, ako aj hospodárskeho rastu krajiny.
     Po schválení návrhu by mala novela nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2013.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku