Navigácia

Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020

Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) doručených 51 projektov. Celková finančná požiadavka zaslaných projektov dosiahla výšku 114 774,40 eur. Z podaných projektov bol vyradený 1 projekt pre nedodržanie podmienok výzvy, konkrétne žiadosť bola zaslaná Miestnym úradom a nie Okresným úradom.

Komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov „Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020“ navrhla 16 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov v celkovej výške 35 000 eur. Zoznam vybratých projektov sa nachádza v priloženej tabuľke.

Medzi prioritné oblasti podpory jednotlivých projektov boli:

  • podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri vzdelávaní žiakov zo SZP (školenia, výmena príkladov dobrej praxe, pomôcky, odborná literatúra a pod.),

  • zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, vzdelávacích výsledkov a motivácie žiakov zo SZP prostredníctvom aplikácie nových foriem a metód výchovy a vzdelávania,

  • scitlivovanie a budovanie vzájomného rešpektu v etnicky a sociálne zmiešaných kolektívoch žiakov,

  • aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodinami a miestnou komunitou,

  • aktivity podporujúce spoznávanie a budovanie rešpektu k identite, kultúre a jazyku rómskych žiakov.


Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Školské zariadenia sú povinné pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa rozvojového projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva.

Najneskôr do 31. januára 2021 predložia realizátori projektu písomnú záverečnú správu o realizácii projektu na adresu: Mgr. Katarína Deáková, predsedníčka komisie Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020, Sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava podľa štruktúry uvedenej v prílohe.

SZP schválené projekty
struktura-zaverecnej-spravy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020.

Finančné prostriedky sa prideľujú podľa § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja s požadovanými náležitosťami podľa výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v sídle kraja) je do 14. septembra 2020.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 25. septembra 2020.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky