Navigácia

Podnikanie športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby

V snahe o skvalitnenie informovanosti o činnosti MŠVVaŠ SR v oblasti športu je Vašou kontaktnou osobou pre informácie o činnosti športového odborníka ako podnikanie: Tomáš Kalný. Telefonické konzultácie k zápisom do registra: pondelok - piatok 8:00 - 12:00 hod.
 
Ak chce športový odborník (napr. tréner, inštruktor, športový masér) vykonávať svoju činnosť ako podnikanie prostredníctvom právnickej osoby (napr. vlastnej s.r.o.), je to možné nasledujúcim spôsobom:

Právnická osoba, prostredníctvom ktorej chce športový odborník vykonávať svoju činnosť, musí byť zapísaná v Obchodnom registri s nasledovnou činnosťou:
"športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov"
Zápis tejto činnosti nie je podmienený žiadnym osobitným dokladom, nie je potrebné žiadne oprávnenie ani povolenie, nie je potrebné dokladovať žiadnu zodpovednú osobu ani nie je potrebný PREDCHÁDZAJÚCI zápis do registra právnických osôb v športe.

Právnická osoba sa NÁSLEDNE PO ZÁPISE do Obchodného registra povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe (právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť v športe, je športovou organizáciou). Ak sa na výkon činnosti športového odborníka vyžaduje odborná spôsobilosť, príslušná športová organizácia je podľa § 8 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilou osobou (činnosť športového odborníka podľa zákona nemôže vykonávať právnická osoba, ale iba fyzická osoba). Právnická osoba ďalej povinne zapíše do registra fyzických osôb každého športového odborníka, ktorý v jej mene bude vykonávať činnosť.
Skočiť na začiatok stránky