Podklady z verejných vysokých škôl pre vypracovanie návrhu rozpisu štátneho rozpočtu verejným vysokým školám v roku 2008

(domáce výskumné granty - t3, zahraničné výskumné granty - t2, zahraničné ostatné granty - t1)

  • Usmernenie verejných vysokých škôl k vypracúvaniu podkladov za verejnú vysokú školu potrebných pre prípravu rozpisu štátneho rozpočtu pre VVŠ na rok 2008,
    T: do 20.12.2007
    K podprogramu 077 12
  • údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z iných domácich zdrojov na riešenie výskumných projektov za rok 2006 a za rok 2007 k 31. 10. 2007
  • údaje o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov v rámci medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce a ostatných projektov (edukačných, umeleckých a pod.) za rok 2006 a za rok 2007 k 31. 10. 2007

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku