Podávanie záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2021

Útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách upozorňuje na termín a informácie o podávaní záverečných správ projektov KEGA končiacich v roku 2021.

Vedúci projektu KEGA, ktorého riešenie má byť ukončené v roku 2021, je povinný najneskôr do 31.1.2022 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len potvrdenie o podaní správy (nie celú vytlačenú správu). Toto potvrdenie s vygenerovaným identifikátorom musí byť opečiatkované a podpísané rektorom, resp. povereným akademickým funkcionárom vysokej školy, príp. fakulty a súčasne aj príslušným vedúcim riešiteľom daného projektu. Tlačenú verziu potvrdenia o podaní správy nie je potrebné posielať poštou, ak vedúci projektu využije v systéme e-KEGA možnosť elektronického podpisu, ktorý je zatiaľ na báze dobrovoľnosti.

Pri podávaní záverečnej správy treba postupovať v zmysle zverejnenej výzvy, aktuálnych pokynov a príslušného manuálu uloženého v systéme e-KEGA. Odborné komisie KEGA budú záverečné správy hodnotiť online prostredníctvom systému e-KEGA, preto napr. poštou zaslané publikované výstupy sa nebudú môcť brať do úvahy. Vedúci projektu zodpovedá za vypracovanie záverečnej správy, po jej podaní nie je možné v systéme dodatočne dopĺňať chýbajúce údaje a prílohy.

Nevyčerpanú dotáciu pridelenú v roku 2021 na riešenie končiacich projektov KEGA vysoká škola v nasledujúcom roku vracia MŠVVaŠ SR na depozitný účet s číslom účtu v tvare IBAN: SK68 8180 0000 0070 0006 3900 do termínu, ktorý MF SR stanoví na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2021. Po tomto termíne je možnosť ich vrátenia už len na príjmový účet v tvare IBAN: SK94 8180 0000 0070 0006 3820. Ak by vysoká škola chcela nedočerpané finančné prostriedky končiacich projektov KEGA vrátiť ešte koncom tohto roka, v takom prípade ich prevádza do 30.11.2021 na výdavkový účet s číslom účtu v tvare IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236. Pri každom vrátení nevyčerpanej dotácie je vysoká škola povinná zaslať avízo sekcii rozpočtu MŠVVaŠ SR, pričom tieto finančné prostriedky sa vracajú výlučne prostredníctvom rektorátu príslušnej verejnej vysokej školy. Nevyčerpané finančné prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 €. V prípade potreby sa vedúci projektu obracia na príslušné ekonomické pracovisko vysokej školy, ktoré je zodpovedné za zúčtovanie finančných prostriedkov určených na riešenie projektov KEGA.

Skočiť na začiatok stránky