Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách upozorňuje na termín a informácie o podávaní záverečných správ projektov KEGA, ktorých riešenie sa malo pôvodne skončiť do konca roka 2020. Vedúci týchto končiacich projektov sú povinní najneskôr do 31.3.2021 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl. V danej situácii je dočerpanie dotácie poskytnutej vysokým školám na riešenie končiacich projektov možné až do podania záverečnej správy. Potvrdenie s vygenerovaným identifikátorom o podaní správy musí byť opečiatkované a podpísané rektorom, resp. povereným akademickým funkcionárom vysokej školy, príp. fakulty a súčasne aj príslušným vedúcim riešiteľom daného projektu. Tlačenú verziu potvrdenia o podaní záverečnej správy nie je potrebné posielať poštou, ak vedúci projektu využije v online systéme e-KEGA možnosť elektronického podpisu, ktorý je zatiaľ na báze dobrovoľnosti.

Predĺženie termínu predkladania záverečnej správy nebude prekážkou pre vedúceho končiaceho projektu podať si žiadosť o dotáciu na nový projekt KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022, to znamená, že to nebude mať vplyv ani na uvádzanie riešiteľských kapacít, resp. účasti členov riešiteľského kolektívu v návrhu nového projektu. Pri podávaní záverečných správ treba postupovať v zmysle pravidiel, pokynov KEGA a príslušného manuálu. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve. Na základe skúseností z minulých rokov je dôležité upozorniť na to, že na záverečnú oponentúru končiaceho projektu (je súčasťou záverečnej správy) je potrebné delegovať člena príslušnej komisie KEGA iba v prípade, ak za celé obdobie riešenia projektu bola poskytnutá dotácia nad 33 194 € (v iných prípadoch sa nedeleguje člen komisie). Člena príslušnej komisie KEGA deleguje predseda danej komisie na základe žiadosti vedúceho projektu.

Nevyčerpanú dotáciu pridelenú v roku 2020 na riešenie končiacich projektov KEGA vysoká škola v budúcom roku vracia MŠVVaŠ SR na depozitný účet s číslom účtu v tvare IBAN: SK68 8180 0000 0070 0006 3900 do termínu, ktorý MF SR stanoví na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2020. Po tomto termíne je možnosť ich vrátenia už len na príjmový účet v tvare IBAN: SK94 8180 0000 0070 0006 3820. Ak vysoká škola chce nedočerpané dotácie končiacich projektov KEGA vrátiť ešte koncom tohto roka, v takom prípade ich prevádza do 30.11.2020 na výdavkový účet s číslom účtu v tvare IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236. Pri každom vrátení nevyčerpanej dotácie je vysoká škola povinná zaslať avízo sekcii rozpočtu MŠVVaŠ SR, pričom tieto finančné prostriedky sa vracajú výlučne prostredníctvom rektorátu príslušnej verejnej vysokej školy. Vracajú sa len nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3,32 € a viac. V prípade potreby sa obráťte na Vaše ekonomické pracovisko, ktoré je zodpovedné za zúčtovanie finančných prostriedkov určených na riešenie projektov KEGA.

Vzhľadom na tohtoročnú mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 budú odborné komisie KEGA pri hodnotení záverečných správ prihliadať na vzniknuté zmeny v čerpaní finančných prostriedkov, v plnení čiastkových cieľov a úloh v súlade s časovým harmonogramom riešenia končiaceho projektu.
 
Skočiť na začiatok stránky