Navigácia

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2020

Výzva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu a dodatok k výzve na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spojenou s pandémiou nového koronavírusu bol predĺžený termín podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl do 29. 5. 2020 do 14.00 hod.

Žiadosť o dotáciu musí byť podaná v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi. Podpísané potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

KEGA
odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

Upozornenie pre žiadateľov zo súkromných vysokých škôl:
Žiadateľ o dotáciu na nový projekt KEGA zo súkromnej vysokej školy musí splniť podmienky stanovené v § 8a) zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené podmienky sú základnými podmienkami, ktoré musí spĺňať žiadateľ o poskytnutie dotácie, a to bez ohľadu na jej výšku. Kompletné doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok je potrebné, aby ich vysoká škola doručila na odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách MŠVVaŠ SR najneskôr do 1 mesiaca od skončenia výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu.
Poskytnutie dotácie súkromným vysokým školám na riešenie projektov KEGA nie je nárokovateľné a každoročne je na daný rok prehodnocované.

Podávanie ročných a záverečných správ

Súčasne sa zverejňujú aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2020. Termín podávania ročných správ je do 13. 11. 2020 do 14.00 hod. a predĺžený termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 31. 3. 2021 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní ročnej/záverečnej správy sa zasiela poštou na MŠVVaŠ SR najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie originálu potvrdenia o podaní ročnej/záverečnej správy alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná správa akceptovaná. Správy musia byť podané v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky