Počet prvákov v systéme duálneho vzdelávania sa zvýšil o 27 percent

19.09.2017
     V septembri nastúpilo do školských lavíc v rámci systému duálneho vzdelávania 1 370 prvákov v 58 stredných odborných školách. Ich počet vzrástol o 27 % oproti minulému roku. Najvyšší počet prvákov, a to 381, je v Žilinskom kraji, za ním nasleduje Trenčiansky kraj s počtom 294 žiakov.
     Žiaci sa začali pripravovať na svoje budúce povolanie v žiadaných odboroch na trhu práce,  ako sú mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, nástrojár, obrábač kovov, pracovník marketingu, stolár, kuchár, obchodný pracovník, klampiar, železničiar, obuvník, lakovník, karosár, agromechanizátor – opravár, a mnohé ďalšie. Praktickú časť výučby absolvujú u 156 zamestnávateľov, ktorí tým najlepším po skončení štúdia ponúknu pracovné miesto.
     „Zamestnávatelia hľadajú tisíce kvalifikovaných pracovníkov na rôzne pracovné pozície. Teší nás narastajúci záujem žiakov o duálne vzdelávanie. Je to znak toho, že si samotní mladí ľudia vo veku 14 - 15 rokov uvedomujú potrebu získať vzdelanie a prax v žiadaných odboroch na trhu práce. Nárast záujmu žiakov je výsledkom vzájomnej spolupráce so zamestnávateľmi, školami, stavovskými a profesijnými organizáciami i vyššími územnými celkami“, hovorí Michal Bartók riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Počet žiakov v jednotlivých krajoch:
Bratislavský kraj – 165
Trnavský kraj – 110
Nitriansky kraj – 164
Banskobystrický kraj – 104
Trenčiansky kraj – 294
Žilinský kraj – 381
Košický kraj – 89
Prešovský kraj – 63
 
     V tomto školskom roku je v systéme duálneho vzdelávania pre žiakov prvého ročníka otvorených 51 študijných a učebných odborov na 58 stredných odborných školách. Praktické vyučovanie im na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní  a učebnej zmluvy poskytuje 156 zamestnávateľov. K dispozícii majú trojročné a štvorročné učebné a študijné odbory.
     Zvýšiť záujem žiakov o duálne vzdelávanie a poskytnúť relevantné informácie rodičom, školám, zamestnávateľom by mala adresná komunikácia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania smerom na riaditeľov, učiteľov, kariérových poradcov základných škôl, či smerom na stredné školy ešte nezapojené do systému duálneho vzdelávania. Zvýšiť záujem zamestnávateľov majú stretnutia so zamestnávateľmi zo strany stavovských a profesijných organizácií.
      V zmysle platného školského zákona sa môže žiak strednej školy rozhodnúť a zmeniť strednú školu do 15. septembra daného školského roka. Presné čísla budú známe po skompletizovaní údajov z RISu. Prehľad učebných a študijných odborov v školskom roku 2017/2018 nájdete na www.dualnysystem.sk.
 
Prečo systém duálneho vzdelávania?
  • Je konkrétnym nástrojomna znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku.
  • Prepája teoretické vzdelávanie na SOŠ s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa, čím zosúlaďuje výučbu v školách s reálnymi potrebami zamestnávateľov.
  • Počas štúdia žiak získa odborné vzdelanie s pomocou najnovších technológií, pracovné návyky, spozná firemnú kultúru u zamestnávateľa, ale taktiež finančné ohodnotenie formou štipendia alebo odmeny za prácu.
  • Zamestnávateľ získa kvalitných pracovníkov bez nutnosti zaškoľovania či platenia rekvalifikácií, zvyšuje stabilitu firmy, znižuje fluktuáciu, zvyšuje zisk.
  • Štúdium na strednej odbornej škole zapojenej v systéme duálneho vzdelávania nebráni v pokračovaní štúdia na vysokej škole.
  • Výberom správneho povolania a učebného odboru si žiaci vytvoria predpoklad uplatnenia sa v praxi v žiadanom odbore na trhu práce a budú si vedieť zabezpečiť dôstojný budúci život.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku