Perspektívy pre žiakov a potenciál pre firmy

01.12.2016
     Potenciálom odborného vzdelávania je hlavne jeho schopnosť pripravovať absolventov pre potreby trhu práce. Čísla zo štatistík, ani očakávania zamestnávateľov nemôžu zostať bez povšimnutia. Moderný trh práce potrebuje flexibilitu a výchovu budúcich zamestnancov. Východisko vidíme v aktivitách nového národného projektu, ktorý bude výrazne formovať systém odborného vzdelávania. 
     V ostatných rokoch až 75 % žiakov stredných odborných škôl nenašlo uplatnenie v odbore, ktorý študovali. Ročne tak zo škôl odchádza iba 4 000 absolventov, ktorí sa uplatnia v tom, čomu sa venovali počas štúdia. Voči tomu stojí skutočnosť, že len v tomto roku odchádza do dôchodku z odborných profesií okolo 41 000 zamestnancov a v roku 2024 ich bude každoročne približne 46 000. K tomu ešte musíme okrem demografie zohľadniť aj nesúlad medzi študijnými odbormi, ktoré požadujú zamestnávatelia v porovnaní s tým, čomu sa venujú stredoškoláci počas štúdia.
     „Štátny inštitút odborného vzdelávania musí a chce na súčasnú situáciu reagovať. V rukách máme konkrétny nástroj, ktorým je systém duálneho vzdelávania. Jeho cieľom je zvýšiť flexibilitu školského systému vo vzťahu k potrebám trhu práce a umožniť zamestnávateľom, aby sa aktívne podieľali na odbornej príprave žiakov. Teda výchove svojich budúcich zamestnancov, ktorým pomôžu odbornou prípravou, získaním zručností, pracovných návykov a osvojením si konkrétnej firemnej kultúry,“ približuje jeho riaditeľ Michal Bartók.  
     Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy potrvá do októbra 2020. V tomto období sa predpokladá zapojenie 12 000 žiakov do systému duálneho vzdelávania, uzatvorenie 1 450 zmlúv so strednými odbornými školami, zaškolenie 700 inštruktorov, ale aj zriadenie osem DUAL POINT-ov. Ide o kontaktné miesta pre potreby zamestnávateľov, škôl, žiakov a verejnosti tak, aby bol touto činnosťou pokrytý každý kraj. V rámci pilotnej aktivity bude zriadený jeden kontaktný bod ako Centrum orientácie, ktoré bude žiakom pútavou formou prezentovať rôzne remeslá a sprevádzať ich pri výbere povolania. Od tejto aktivity očakávame oslovenie 4 000 žiakov základných škôl v čase, kedy sa rozhodujú o stredoškolskom štúdiu.
     „Národný projekt má za cieľ dosiahnuť nielen spomínané čísla, ale vytvoriť stav, kedy budú stredné odborné školy ponúkať vo vzdelávaní vyššiu pridanú hodnotu, zamestnávatelia ich budú vnímať ako úspešné personálne agentúry a žiaci pocítia perspektívy svojho odborného rastu,“ zdôrazňuje riaditeľ ŠIOV.   
     V  školskom roku 2016/2017 je do systému duálneho vzdelávania zaradených 51 stredných odborných škôl s 1 393 žiakmi. Najviac škôl je v Trenčianskom samosprávnom kraji, a to 12, kde sa v systéme duálneho vzdelávania pripravuje 303 žiakov. V Žilinskom samosprávnom kraji navštevuje systém duálneho vzdelávania 292 žiakov v 11 školách. Celkovo 10 škôl zabezpečuje duálne vzdelávanie pre 270 žiakov v Nitrianskom samosprávnom kraji. Rovnaký počet, a to 6 škôl, je v tomto školskom roku zaradených do systému v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde sa to týka 192 žiakov a v Košickom samosprávnom kraji, v ktorom sa v rámci tohto systému vzdeláva 148 žiakov. Celkovo 113 žiakov sa vzdeláva v troch stredných odborných školách v Trnavskom samosprávnom kraji. Dve takéto školy pôsobia v Prešovskom samosprávnom kraji a poskytujú duálne vzdelávanie pre 32 stredoškolákov. Najmenej stredných odborných škôl napojených na duálne vzdelávanie je v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Presnejšie ide o jednu školu so 43 žiakmi.
     Aktivity sa budú orientovať aj na konkrétnu pomoc samosprávam. V prípade vyšších územných celkov môžeme hovoriť o vytvorení manuálu k príprave všeobecne záväzného nariadenia o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných odboroch prvého ročníka a tiež napríklad spracovanie návrhu na špecializáciu siete stredných odborných škôl. Čo sa týka miest a obcí, ide o najväčších zriaďovateľov základných škôl. Práve z ich radov prichádzajú na stredné školy žiaci, a preto je naša spolupráca prirodzená.
     Michal Bartók tiež konštatuje: „Národný projekt je ambiciózny a pre skvalitnenie odborného vzdelávania nevyhnutný. Našim partnerom budú stavovské profesijné organizácie, ktoré sa už dnes výrazne angažujú v systéme duálneho vzdelávania v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Počas štyroch rokov budeme v každej aktivite aktívne komunikovať so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi, školami, žiakmi, aj rodičmi. Nebude to jednoduché, ale toto je jediný spôsob, ako vytvoriť perspektívy pre žiakov stredných odborných škôl a potenciál pre zamestnávateľov.“ 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku