Navigácia

Pedagogický asistent – podporné opatrenie

Od školského roku 2024/2025 môže ministerstvo prideliť príspevok na úhradu nákladov na osobné náklady pedagogického asistenta v súlade s § 4e ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 597/2003 Z. z.“) zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi špeciálneho výchovného zariadenia podľa metodiky schválenej na príslušný školský rok.

Pre školský rok 2023/2024 ministerstvo pridelí finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v súlade s § 9p ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z., smernice č. 55/2021 v súlade s návrhmi regionálnych úradov školskej správy a v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy.

V školskom roku 2023/2024 sú viaceré pozície pedagogických asistentov financované aj zo zdrojov Národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP 3) zo zdrojov EÚ.  

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky