Parlament schválil zákon o Fonde na podporu vzdelávania

13.12.2012
     Od januára 2013 by mal súčasný Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov nahradiť nový neštátny účelový Fond na podporu vzdelávania. Jeho vytvorenie schválili 5. decembra 2012 poslanci Národnej rady SR. Novozriadený fond bude poskytovať pôžičky študentom, pedagógom, ale aj iným osobám, ktoré vykonávajú činnosť súvisiacu so vzdelávaním.
    Schválený zákon rozširuje okruh žiadateľov o pôžičku, keďže okrem študentov v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a začínajúcich pedagógov ju bude možné poskytnúť aj doktorandom. Po novom budú môcť o pôžičku požiadať aj ostatní pedagogickí zamestnanci v regionálnom školstve.
    Súčasne sa uvoľňujú podmienky pre fond, keďže sa zrušili pôvodné pevne stanovené výšky pôžičiek pre študentov. V prípade pedagógov bude suma poskytnutých pôžičiek najviac 30 tisíc eur. Fond bude môcť zároveň optimalizovať požiadavky na zabezpečenie úveru v závislosti od jej výšky, čím môže dôjsť v prípade malých pôžičiek k zjednodušeniu ich administratívnej náročnosti. Na základe pozmeňujúceho návrhu výška úrokovej sadzby nebude môcť prekročiť hranicu 4,5 % ročne, čo má v budúcnosti zabrániť možnému zdražovaniu pôžičiek pre dlžníkov.
V prípade, ak žiadosti o pôžičku prevýšia finančné možnosti fondu, zákon zavádza konkrétne kritériá podľa, ktorých budú žiadosti vybavované prednostne, pričom sa primárne bude zohľadňovať sociálna situácia. Rovnako budú uprednostňovaní denní študenti pred externými.
     Okrem toho sa upravujú obmedzenia pre členov kolektívnych orgánov fondu tak, aby sa znížil konflikt záujmov pri riadení či kontrole fondu. Zákon taktiež upravuje možnosť odmeňovania členov kolektívnych orgánov fondov, pričom zohľadňuje obmedzenie pre štátnych zamestnancov v tejto oblasti. Nová právna norma vymedzuje len rámec pre odmeňovanie členov, ale konkrétny spôsob určenia odmeny, ako aj jej vyplatenie ponecháva na fond.
     V záujme zabezpečenia bezpečnosti zdrojov fondu zákon ustanovuje, aby jeho finančné prostriedky boli vedené výhradne v Štátnej pokladnici. Za účelom transparentnosti hospodárenia presne uvádza, ktoré prostriedky fondu budú môcť byť použité na poskytovanie pôžičiek a ktoré na správu fondu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku