Oznámenie o funkčnosti registrov informačného systému športu

01.07.2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že registre fyzických osôb v športe a právnických osôb v športe informačného systému športu sú funkčné pre účely ustanovenia podľa § 104, ods. 4  zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Znamená to, že od dnešného dňa plynie pre dotknuté subjekty trojmesačná lehota na doplnenie údajov do oboch registrov.
 
Možnosti doplnenia údajov:
- pomocou importných excelovských tabuliek (v prílohe),
- synchronizáciou systémov (platí len pre vybrané subjekty, ktoré už sú už technicky pripravené, a bola s nimi komunikovaná táto možnosť).
 
Predpokladáme, že pre väčšinu dotknutých subjektov bude najvýhodnejším spôsobom doplnenia import pomocou priložených excelovských tabuliek, ktoré sú zároveň zverejnené na športovom portáli www.sport.gov.sk (www.sport.iedu.sk). Manuál na vypĺňanie excelovských tabuliek je priložený. Napriek tomu, že sme sa snažili o maximálnu zrozumiteľnosť, je možné, že vzhľadom na obsiahlu štruktúru registrov bude potrebné manuál doplniť (podľa častých otázok). Ďalšia verzia manuálu bude samozrejme zverejnená a dotknutým subjektom doručená.

IMPORTNÉ TABUĽKY S MANUÁLOM
Vyplnené tabuľky sa zasielajú na adresu galkova@sportcenter.sk.
Kontaktnou osobou pre import je pani Galková (Národné športové centrum), tel.: +421 2 322 236 12.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku