Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - študijný odbor doprava

25.04.2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručení návrhu Technickej univerzity v Košiciach na zmenu v sústave študijných odborov SR, ktorá sa týka opisu študijného odboru doprava.
Navrhovanou zmenou je pridanie študijných odborov
- výzbroj a technika ozbrojených síl
- operačné a bojové použitie ozbrojených síl
do časti opisu f) Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi.

Ako zdôvodnenie požadovanej zmeny časti opisu navrhovateľ uvádza nasledovné:
  1. Je potrebné systémovo definovať príbuzné študijné odbory (ŠO) a vzťahy medzi nimi so študijným odborom Doprava. Doprava vo svete aj v SR je úzko prepojená s ozbrojenými silami, najmä v súvislosti s prepravou živej sily a techniky do priestorov mierových alebo vojenských operácií.
  2. Študijný odbor Výzbroj a technika ozbrojených síl má v opise medzi príbuznými študijnými odbormi uvedený aj študijný odbor Doprava, ale v opačnom smere táto príbuznosť nie je uvedená.
  3. Študijný odbor Operačné a bojové použitie ozbrojených síl má v opise medzi príbuznými študijnými odbormi uvedený aj študijný odbor Výzbroj a technika ozbrojených síl, ktorý má v opise medzi príbuznými študijnými odbormi uvedený aj študijný odbor Doprava.
  4. ŠO Doprava, ŠO Výzbroj a technika ozbrojených síl a ŠO Operačné a bojové použitie ozbrojených síl majú spoločný matematicko-fyzikálny základ. Metodologické postupy riešenia problémov civilnej a vojenskej dopravy sú analogické.
  5. Existuje analógia vojenskej a civilnej dopravy osôb a nákladov. Napr. poznatky z oblasti manažmentu a logistiky vojenského letectva sú využiteľné v oblasti civilnej leteckej dopravy. Prevádzka vojenských lietadiel je realizovaná v spoločnom vzdušnom priestore podľa pravidiel ICAO a EASA a vojenské dopravné letectvo v mierovej dobe pôsobí podľa postupov a pravidiel platných pre civilnú leteckú dopravu.
K predmetnému návrhu je možné zasielať pripomienky prostredníctvom elektornickej pošty, a to do 26. mája 2017 na adresu odbor.vsv@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku