Oznámenie o doručení návrhov na zmenu sústavy študijných odborov SR - nové študijné odbory

07.06.2016
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR boli doručené návrhy na zmenu sústavy študijných odborov SR (ďalej len "sústava").
Navrhovanou zmenou je pridanie dvoch nových študijných odborov do sústavy. Návrhom Technickej univerzity v Košiciach je pridanie študijného odboru letecké a kozmické inžinierstvo a návrhom Univerzity Komenského v Bratislave je pridanie študijného odboru lekárska biológia do platnej sústavy.

K uvedeným návrhom je možné zasielať pripomienky prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: odbor.vsv@minedu.sk, a to v termíne do 8. júla 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku