Oznam o uzavretí výzvy Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu., kód výzvy OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej aj „ministerstvo“) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že ku dňu 04.07.2019 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu Čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu s kódom OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03.

Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku