Oznam o uzatvorení výzvy s kódom PO1/2016/DOP/1.4.1-01 pod názvom NedisKVALIFIKUJ SA

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej aj „ministerstvo“) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že ku dňu 31.07.2018 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu celoživotného vzdelávania s kódom PO1/2016/DOP/1.4.1-01 pod názvom NedisKVALIFIKUJ SA! Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.“
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku