Oznam o pohotovosti Krízovej rady

23.11.2012
      V zmysle Písomného pokynu na realizáciu krokov a opatrení v dôsledku krízovej situácie – štrajku pedagogických a nepedagogických pracovníkov rezortu školstva č. 2012-8371/22872:1-29 oznamuje MŠVVaŠ SR, že od 22. novembra 2012 až do odvolania bola ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR nariadená mimoriadna činnosť – pohotovosť Krízovej rady.
     Mimoriadna činnosť – pohotovosť Krízovej rady spočíva najmä v zabezpečení nepretržitého monitorovania vzniknutej situácie a v zdvojenom nepretržitom príjme správ, hlásení a informácií medzi MŠVVaŠ SR a určenými subjektmi so zameraním na plnenie úloh, ktoré sú zamerané na analýzu, vyhodnocovanie rizík, ohrození a na prípravu návrhov opatrení  na riešenie krízovej situácie.
     Na plnenie úloh a realizáciu vyššie uvedených krokov a opatrení vytvorilo MŠVVaŠ SR:
  • e-mailovú adresu (konto): strajk@minedu.sk,
  •  telefonické linky: 02/59 374 888, 02/59 374 889.
     Ak dôjde k náhlemu mimoriadnemu zhoršeniu krízovej situácie, môže minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe návrhov a odporúčaní Krízovej rady prijať ad hoc ďalšie kroky a opatrenia, ktoré budú smerovať k stabilizácii situácie a obnoveniu štandardného stavu v podmienkach rezortu školstva.
     Počas doby trvania mimoriadnej činnosti – pohotovosti Krízovej rady sa krajským školským úradom ukladá:
  • vytvoriť krízovú radu krajského školského úradu,
  • zabezpečiť nepretržité monitorovanie vzniknutej situácie a okamžité a bezodkladné informovanie určených zamestnancov MŠVVaŠ SR o vývoji krízovej situácie,
  • úzko spolupracovať s MŠVVaŠ SR pri riešení krízovej situácie,
  • zabezpečiť informovanie škôl a školských zariadení o prijatých krokoch a opatreniach.
     V prípade ďalších skutočností s ohľadom na vývoj situácie počas štrajku pedagogických a nepedagogických pracovníkov rezortu školstva budú operatívne zverejňované ďalšie informácie najmä prostredníctvom webovej stránky MŠVVaŠ SR www.minedu.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku