Oznam o oprave chyby v nariadení vlády SR č. 441/2013 Z. z.

29.01.2014
     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR informuje zamestnávateľov v rozsahu svojej pôsobnosti o vydaní Redakčného oznámenia o oprave chyby v nariadení vlády SR č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
     V prílohe č. 3 uvedeného nariadenia vlády SR (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov) v 4. platovom stupni 11. platovej triedy má byť namiesto sumy „717,50“ správne uvedená suma „714,50“.
     Redakčné oznámenie bolo uverejnené 15. januára 2014 v čiastke číslo 2/2014 Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Redakčné oznámenie o oprave chyby je priložené v prílohe.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku