OZNAM - často kladené otázky a usmernenie k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

Po ukončení série informačných seminárov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! vyhlásenej v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zverejní MŠVVaŠ SR tzv. často kladené otázky a odpovede ako aj usmernenie k výzve. V nadväznosti na uvedené bude primerane predĺžená uzávierka prvého hodnotiaceho kola. O konkrétnom dátume ako aj zverejnených dokumentoch budú potenciálni žiadatelia informovaní prostredníctvom webového sídla MŠVVaŠ SR/časť OPĽZ a prostredníctvom emailu esf.vzdelavanie@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku