Otázky doručené k výzvy

V súvislosti so zadefinovaním merateľných ukazovateľov splnenia alebo úspešnosti aktivity, ako je to uvedené pri Pláne aktivít, postačuje iba zadefinovanie týchto ukazovateľov, alebo je potrebné uvádzať pri každom merateľnom ukazovateli aj konkrétny/predpokladaný počet, resp. hodnotu?

Uvádza sa aj hodnota.

 V súvislosti s tabuľkou rozpočtu, by som sa rada opýtala, čo sa rozumie pod kolónkou „Podpoložka“ a „Názov“, pokiaľ ide o ich vzájomnú súvislosť. Treba tomu rozumieť tak, že do kolónky „Podpoložka“ sa uvádza poradové číslo konkrétnej podpoložky a v kolónke „Názov“ sa potom uvedie konkrétny názov danej podpoložky? Alebo do kolónky „Podpoložka“ uvádzame jej názov? A v tom prípade, čo sa rozumie pod kolónkou „Názov“? A následne, do Kódu podľa ekonomickej klasifikácie už iba príslušný kód danej podpoložky? Taktiež v súvislosti s tabuľkou rozpočtu, v časti „Aktivita“ postačuje číslo aktivity tak, ako ich uvádzame v Pláne aktivít, alebo je potrebné rozpísať ju?

V kolónke „podpoložka“ uveďte názov v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (napr. Cestovné náhrady tuzemské). Kolónka „Názov“ bude vyplnená v zmysle Vášho projektu (čo je predmetom uvažovaného výdavku, napr. návšteva súdneho pojednávania).  V kolónke „Aktivita“ uveďte názov aktivity projektu, ktorá je financovaná daným výdavkom. Postačuje i číslo aktivity z plánu aktivít. V kolónke „Kód podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie“ bude číselný kód (napr. 631001).  

V časti Komentár k plánu aktivít sa predpokladá sumár, resp. zostručnenie toho, čo je uvedené v Pláne aktivít a v jej opisoch ? Alebo je tam potrebné uvádzať časový harmonogram predkladaných aktivít? 

V časti Komentár k plánu aktivít vysvetlite prepojenie medzi plánovanými aktivitami, prípadne uveďte ďalšie doplňujúce informácie.  

Skočiť na začiatok stránky