Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí

15.12.2017
     Dôležitosť vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) už v predškolskom veku, či nástup týchto detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Aj o tom sa diskutovalo v rámci osvetových stretnutí, ktoré sa od polovice októbra konali na základných a materských školách zapojených do národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Do projektu, ktorý od februára 2016 realizuje Metodicko-pedagogické centrum, celkovo vstúpilo 130 základných škôl a 50 materských škôl.
     Chudoba a sociálne vylúčené prostredie, z ktorého pochádzajú predovšetkým deti a žiaci z marginalizovaných rómskych komunít, sú spoločnými menovateľmi ich častej školskej neúspešnosti. Nedostatočný záujem rodičov o školské výsledky svojich detí rovnako situácii nepomáha. Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ preto hľadá možnosti, ako v čo najväčšej miere spolupracovať s rodinami detí a žiakov a aktívne zapojiť rodičov do diania v škole. „Za úspechom dobrej spolupráce školy a rodiny stojí v prvom rade rodič a jeho postoje a vzťah k vzdelaniu,“ hovorí František Godla, metodik odborných konzultácií a spolupráce s rodinou žiaka zo SZP, „zmeniť postoje rodičov k vzdelaniu je preto cesta, ako zabezpečiť, aby boli deti v škole a v ďalšom živote úspešné.“  
     Od októbra sa v rámci projektu zrealizovalo 113 osvetových stretnutí. Osvetu personálne zabezpečujú sociálni, resp. špeciálni pedagógovia základných škôl, ktorých mzda na školách je hradená z prostriedkov projektu. Osveta je však práca dlhodobá a náročná, o čom svedčia aj prvotné reakcie rodičov: „Pri prvom kontakte boli doslova preľaknutí, že čo zlé spravili ich deti. Mnohí sa ani nedostavili. Ale myslíme si, že po stretnutí s tými, čo na aktivity prišli, možno zmenia názor a na budúce stretnutia už prídu,“ hovorí o svojich osvetových začiatkoch Eva Rajská, špeciálna pedagogička na základnej škole v Ožďanoch. Motivovať rodičov k účasti na osvetových programoch skúšajú rôznymi spôsobmi: „Využili sme charitatívnu pomoc klubu aktívnych matiek z Považskej Bystrice, ktorý nám poskytol ošatenie pre rodiny. Rodičia ocenili možnosť stretnúť sa s nami pri káve a malom občerstvení a diskutovať na jednotlivé témy otvorene, prípadne požiadať o pomoc,“ opisuje svoje skúsenosti Anežka Škopová, sociálna pedagogička zo Základnej školy v Bystranoch.
     Osvetová činnosť bude na všetkých zapojených školách prebiehať ešte do augusta 2019.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku