Október 2016 - aktualizácia databázy na základe počtu detí MŠ k 15.9.2016


 
Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie – upravený rozpočet na rok 2016 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
  • 8-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.1.2016 (15% zo sumy 90,42 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2015 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného CVTI SR v Bratislave) a 
  • 4-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.9.2016 (15% zo sumy 90,42 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2016 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného CVTI SR v Bratislave). 
V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2016 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl a školských zariadení.
Okresný úrad v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2016 prostredníctvom ich zriaďovateľov.
 
Úprava za marec 2016
Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2016.
 
Na základe opravy počtu detí MŠ podľa opravného výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 zo dňa 14.3.2016 zaslaného listom CVTI SR č. 0215/2016 zo dňa 15.3.2016 sa vykonala oprava v kraji Bratislava (obec Malinovo) a v kraji Trnava (obec Vlčkovce a súkromný zriaďovateľ Škôlkárik a Školáčik, n.o.).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku