Október 2014


Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie – upravený rozpočet na rok 2014 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
  • 8-násobku sumy zodpovedajúcej 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.1.2014 (15 % zo sumy 90,42 € mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2013 (podľa výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01  a Eduzberu spracovaného CVTI v Bratislave) a
  • 4-násobku sumy zodpovedajúcej 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.9.2014 (15 % zo sumy 90,42 € mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2014 (podľa výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01  a Eduzberu spracovaného CVTI v Bratislave).
V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2014 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl a školských zariadení
Okresný úrad v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2014 prostredníctvom ich zriaďovateľov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku