Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 
Zverejnenie výsledkov

 
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov predložených 38 projektov s požiadavkou 338 523 €  na ich realizáciu. Z nich bolo 29 projektov s celkovou požadovanou sumou 255 715  € schválených. Vrátane výšky schválených finančných prostriedkov sú uvedené v Zozname podporených projektov.

Niektoré predložené projekty boli pri hodnotení vyradené z dôvodu nedodržania podmienok uvedených vo výzve, ako napríklad v prípade súkromných škôl rozpor s § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého súkromným školám možno prideliť finančné prostriedky na kapitálové výdavky len v rámci rozvojových projektov na obstaranie hnuteľného majetku;  školské zariadenie – neoprávnený žiadateľ;  nesprávny rozpis rozpočtu - požiadavka na bežné výdavky; neoprávnené výdavky z hľadiska odstránenia stavebných bariér; dva projekty z jednej školy. Jeden projekt nebol predložený prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja.

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja zodpovedný za vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov v súlade s ich rozpisom. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu a ich vyúčtovanie predložiť príslušnému odboru školstva. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa platných predpisov.


Súbor typu pdf   Zoznam podporených projektov

Súbor typu pdf   Zoznam projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy
 

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov
„Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2018 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 300 000 eur na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách a stredných školách,  v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl).
 
Maximálna výška finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt zameraný na odstránenie stavebných bariér je v roku 2018 stanovená na 10 000 eur.
 
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu  v sídle kraja v termíne do 11. mája 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku