Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

Vo výzve na predkladanie projektov "Priebežná výzva „Podpora budovania výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu“ – opatrenie 2.2 sa na strane 5/15 uvádza v časti "Ďalšie podmienky oprávnenosti, ktoré musí spĺňať oprávnený žiadateľ, preukazujúce jeho odbornosť, ako aj doterajšie výsledky dosiahnuté vo výskume" nasledovné:
  • za posledných 10 rokov sa žiadateľ zúčastňuje na riešení minimálne 5 projektov rámcových programov EÚ   základného alebo aplikovaného výskumu, resp. budovania infraštruktúry výskumu a vývoja (projekty, ktoré sa začali realizovať v období rokov 2003 - 2012) realizovaných vo vedecko - výskumnej oblasti.
Podrobnejšie vysvetlenie kritéria: Ide o kombinované kritérium, ktorého splnenie je možné preukázať dvoma typmi projektov individuálne, resp. spoločne. Presnejšie definovanie možných referenčných projektov je nasledovné:
  1. Prvý typ projektov sú medzinárodné projekty financované, resp. spolufinancované zo zdrojov rámcových programov EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity (originálny anglický názov týchto finančných schém na podporu výskumu a vývoja administrovaných priamo Európskou komisiou znie nasledovne: Framework Programme for Research and Technological Development and Demonstration Activities). Ide o projekty, ktoré sú priamo financované zo zdrojov 5., 6. alebo 7. rámcového programu EÚ, resp. projekty pod hlavičkou ďalších iniciatív v rámci Európskeho výskumného priestoru - ako napríklad projekty v rámci technologických platforiem a spoločných technologických iniciatív - ktoré sú kofinancované zo zdrojov rámcových programov EÚ. V prípade takýchto projektov bude treba uviesť výšku kofinancovania zo zdrojov rámcových programov EÚ. Tieto projekty primárne slúžia na realizáciu výskumu a vývoja excelentnej kvality a nie na budovanie infraštruktúry.
  2. Druhý typ projektov sú projekty zamerané na budovanie materiálnej a nemateriálnejinfraštruktúry výskumu a vývoja národného významu, ktorá bola budovaná z dôvodu jej využitia nielen organizáciou žiadateľa, ale aj ostatnými výskumnými inštitúciami Slovenskej republiky, resp. individuálnymi vedeckými pracovníkmi. Ako referenčné sa môžu uvádzať projekty financované tak z národných, ako aj medzinárodných finančných zdrojov financované, resp. spolufinancované z programov ako napr. Štátne programy Výskumu a vývoja, APVV, OP Výskum a vývoj, Stimuly pre výskum a vývoj, OP Stredná Európa, OP Juhovýchodná Európa, Programy cezhraničnej spolupráce, a pod (t.j. bez ohľadu na finančný zdroj). V popise príslušného projektu je potrebné uviesť aj spôsob, akým je príslušná infraštruktúra využívaná ostatnými výskumnými inštitúciami.
Toto kritérium je možné splniť tak, že niektoré z 5 referenčných projektov budú prvého typu a niektoré druhého typu. Druhým spôsobom na splnenie kritéria je uvedenie výhradne projektov prvého typu, alebo výhradne len projektov druhého typu v potrebnom počte.
 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku