Odborný workshop proti extrémizmu

05.12.2016
     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie usporiadal 2. decembra 2016 odborný workshop pre zamestnancov poradenských zariadení v rezorte školstva. Workshop bol zameraný na tému predchádzania násilnému extrémizmu.
     Seminár bol súčasťou projektu, ktorý vypracovali a realizovali odborní pracovníci ústavu s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v spolupráci so Sekciou pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO. Jeho cieľom bolo poskytnúť praktické rady, kedy a ako diskutovať so žiakmi a študentmi o násilnom extrémizme a radikalizácii, pomôcť učiteľom vytvoriť v triede klímu, ktorá je inkluzívna a vedie k úctivému dialógu, otvorenej diskusii a kritickému mysleniu.
     Účastníci  dostali na workshope aj odborné materiály. Okrem  prekladov dvoch príručiek pre učiteľov môžu zamestnanci poradenských zariadení v rezorte školstva vo svojej odbornej a metodickej práci využívať aj samostatnú metodickú príručku vytvorenú odbornými pracovníčkami VÚDPaP-u.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku