O výsledkoch merania PISA finančná gramotnosť a potrebe skvalitňovať vzdelávanie učiteľov rokovali odborníci

  • Dátum: 15.06.2020

O výsledkoch už tretieho cyklu medzinárodného merania PISA v oblasti finančnej gramotnosti ako aj odporúčaniach pre kvalitnejšie vzdelávanie na školách rokovali na pracovnom stretnutí zástupcovia niektorých inštitúcií, ktorých úlohou je zabezpečovanie finančného vzdelávania na Slovensku. Pracovné stretnutie zorganizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý na Slovensku realizuje medzinárodnú štúdiu OECD PISA.

Na pôde NÚCEM sa 11. júna 2020 uskutočnilo pracovné stretnutie odborníkov poskytujúcich vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti o najdôležitejších zisteniach medzinárodného merania OECD PISA. Pozvanie na pracovný seminár prijali organizácie rezortu školstva, ktoré sa aktívne prierezovej téme finančnej gramotnosti venujú, a to zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Štátneho pedagogického ústavu a Metodicko-pedagogického centra. Na rokovaní sa zúčastnila aj riaditeľka Junior Achievement Slovensko, vzdelávacej organizácie, ktorá sa na Slovensku profesionálne venuje rozvoju finančnej a podnikateľskej gramotnosti už 28 rokov.  

Jednou z najviac diskutovaných tém počas pracovného stretnutia bol pretrvávajúci veľmi silný vplyv socio-ekonomického zázemia na vzdelávacie možnosti a výsledky žiakov, a tým aj na ich budúcu profesijnú dráhu. Pričom tento vplyv je na Slovensku najsilnejší spomedzi krajín OECD.

„Žiaci z rizikovej skupiny, ktorí nedosiahli v štúdii PISA 2018 ani základnú úroveň znalostí a zručností finančnej gramotnosti, sú výrazne ohrození tým, že aj ako dospelí budú robiť zlé finančné rozhodnutia, a tak si zhoršia vyhliadky na spokojný pracovný aj osobný život,“ vysvetlila Júlia Miklovičová, národná koordinátorka štúdie PISA Slovensko.  

Z výsledkov OECD PISA jasne vyplývajú odporúčania pre skvalitnenie nášho vzdelávacieho systému tak, aby školské prostredie umožnilo výraznejšie vyrovnávať nerovnosti spôsobené sociálnym, ekonomickým a kultúrnym zázemím žiakov.

 „Na základe dát, ktoré máme k dispozícii, odporúčame, aby aj učiteľom na základných školách v menších sídlach a chudobnejších regiónoch boli poskytované kvalitné rozvojové vzdelávacie programy. Vzdelávanie učiteľov, ktoré podporuje zlepšovanie ich zručností v oblasti finančnej gramotnosti a aj ich ďalších profesijných kompetencií, môže v konečnom dôsledku významne pomôcť žiakom ohrozeným chudobou vymaniť sa z negatívnych vplyvov ich rodinného prostredia,“ zdôraznila na stretnutí riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.

Zástupcovia vzdelávacích organizácií diskutovali o dátach z meraní ako aj o vlastných skúsenostiach v praxi a vyjadrili zhodný záujem skvalitňovať a aktualizovať ponuku vzdelávacích programov pre učiteľov a žiakov v problematike finančnej gramotnosti. Tiež potvrdili záujem aj potrebu vytvárať sieť poskytovateľov vzdelávania a pravidelne si odovzdávať dobré skúsenosti a inšpirácie z rôznych typov škôl a regiónov Slovenska.

Viac o finančnej gramotnosti a výsledkoch PISA 2018 nájdete tu: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/cyklus/2018

Veľa užitočných zdrojov a informácií o finančnej gramotnosti nájdete tu: https://www.minedu.sk/financna-gramotnost/

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku