O naše skúsenosti s odhaľovaním plagiátov sa zaujímajú Moldavci

14.08.2015
     Projekt SK ANTIPLAG, ktorý zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR už päť rokov, zaujal predstaviteľov ministerstva školstva Moldavska. Delegácia zložená z dvoch predstaviteľov ministerstva, troch prorektoriek významných moldavských univerzít a jedného zástupcu inštitúcie patriacej pod ministerstvo sa o projekte prišla informovať priamo do CVTI SR.
     Moldavskú delegáciu zaujímali konkrétne postupy pri odhaľovaní plagiátov, riešenie problémov, alebo napríklad, ako reaguje SK ANTIPLAG na tzv. translačné plagiátorstvo. Ide o jav, pri ktorom autor záverečnej práce použije voľný preklad textu cudzojazyčného zdroja. Nemenej dôležitými boli pre moldavskú delegáciu informácie o legislatívnych, administratívnych či organizačných krokoch, ktoré budú nevyhnutné, aby bolo možné podobný systém odhaľovania plagiátov uplatniť na celonárodnej úrovni aj v Moldavsku.

     SK ANTIPLAG zabezpečuje centrálnu evidenciu a archiváciu piatich druhov prác v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a zabezpečuje kontrolu  originality týchto prác s už uloženými prácami, s dokumentmi z iných, hlavne  internetových zdrojov. Výstupom je protokol o kontrole originality, ktorý je zaslaný vysokej škole a slúži skúšobnej komisii ako podklad pre posúdenie originality práce. Centrum vedecko-technických informácií SR prevádzkuje projekt SK ANTIPLAG  na základe poverenia  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR od roku 2010. V roku 2013 získal SK ANTIPLAG prestížnu Európsku cenu za inováciu vo verejnej správe udeľovanú Európskou komisiou.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku