Novela zákona č. 422/2015 Z. z.

Zákon č. 276/2017 Z. z. z 12. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2018.

Novela:
  • zavádza možnosť uloženia kompenzačných opatrení aj pri uznávaní odbornej kvalifikácie,
  • dopĺňajú kompetencie MŠVVaŠ SR o rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja a vysokej školy vo veciach uznávania dokladov o vzdelaní,
  • spresňujú podmienky vykonania doplňujúcej skúšky s ohľadom na aplikačnú prax a ochranu verejného zdravia a bezpečnosti prostredníctvom zabezpečenia striktného celoeurópskeho systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
  • dopĺňa sa systém výstražného mechanizmu pri zákaze činnosti alebo obmedzení činnosti aj o iné právnické osoby príslušné uložiť disciplinárne opatrenie v disciplinárnom konaní,
  • vymedzuje sa výnimka pri skúške na overenie ovládania štátneho jazyka na výkon príslušného regulovaného povolania v prípade českého jazyka,
  • upravuje výška správnych poplatkov za jednotlivé konania v procese uznávania.
Výška správnych poplatkov od 1. 1. 2018:

Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý - 5 EUR

Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý - 30 EUR

Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v SR - 50 EUR

Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR - 50 EUR

Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v SR ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán - 100 EUR

Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v SR - 10 EUR

 
Skočiť na začiatok stránky