Navigácia

Nové priestory pre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR sa bude sťahovať do nových vyhovujúcejších priestorov. Súčasné budovy dlhodobo nespĺňajú priestorové ani kapacitné potreby ministerstva. Nová budova poskytne dostatok priestoru pre všetkých zamestnancov ministerstva, ktorí pracujú v piatich rôznych budovách. Prioritou pri výbere novej lokality bola hospodárnosť prenájmu, prevádzky nových priestorov a dostupnosť pre zamestnancov.

logo MŠVVaM SR

Ministerstvo sa začalo zaoberať potrebou sťahovania už začiatkom roku 2022. V súčasnosti sú zamestnanci rezortu umiestnení v piatich administratívnych budovách v rôznych častiach Bratislavy. Pracoviská ministerstva sú na Kramároch, Patrónke, v Dúbravke a Petržalke. Tieto priestory sú neefektívne, keďže kancelárie tvoria necelú polovicu celkovej plochy a z dôvodu nevhodnej dispozícii nie je možné v nich umiestniť všetkých zamestnancov.

K aprílu 2024 pracuje na ministerstve 730 ľudí. V prepočte na jedného zamestnanca rezortu školstva pripadá výrazne menšia kancelárska plocha (8,1 m2), ako je priemer štátnych orgánov sídliacich v nájmoch v Bratislave (14,1 m2).

Ministerstvo už začiatkom roku 2022 vyhlásilo verejné obstarávanie „Workplace stratégia pre nové nájomné priestory pre MŠVVaŠ SR“. Výsledkom bolo vypracovanie Stratégie pracovného prostredia,  ktorá odporúčala zjednotiť pracovné priestory do jedného uceleného priestoru, pre všetky oddelenia a útvary ministerstva.

Ministerstvo v tom čase súbežne vyhlásilo aj verejné obstarávanie „Analýza dostupných a reprezentatívnych priestorov pre MŠVVaŠ SR“. Výsledkom bol prehľad voľne dostupných a kapacitne vyhovujúcich priestorov pre budúce sídlo ministerstva. Tento prehlaď budov slúžil ako podklad pre oslovenie potenciálnych prenajímateľov.

Na základe týchto výstupov, ministerstvo v auguste 2023 uskutočnilo aktualizovaný prieskum trhu, ktorý obsahoval konkrétne parametre a požiadavky na prenájom, ktorý bol zverejnený na web stránke ministerstva s cieľom zapojiť čo najväčší počet uchádzačov. Zároveň bol do procesu tohto prieskumu zapojený Útvar hodnoty za peniaze, s ktorým ministerstvo priebežne postup konzultovalo. Výsledkom týchto verejných obstarávaní bola ponuka od ôsmich uchádzačov, ktorí spĺňali požiadavky rezortu.

V rámci výberu nových priestorov ministerstvo vypracovalo a zverejnilo „Analýzu alternatív k zjednoteniu priestorov Ministerstva, školstva, vývoja a mládeže SR“. Útvar hodnoty za peniaze následne analýzu posúdil a zverejnil jej hodnotenie. Výsledkom hodnotenia bolo odporúčanie začať rokovania s prenajímateľmi minimálne dvoch najlacnejších ponúkaných nájmov s cieľom zníženia končenej ceny.

Na základe vyhodnotenia prieskumu trhu boli ÚHP posúdené tieto najvhodnejšie lokality :

•          Westend Gate (Patrónka)

•          Spectrum Tower (Petržalka)

Ministerstvo následne v marci 2024 realizovalo informatívny anonymný prieskum medzi svojimi zamestnancami, v ktorom mohli všetci zamestnanci vyjadriť svoju preferenciu lokality. Z výsledkov hlasovania vyplynulo, že väčšina zamestnancov uprednostňuje lokalitu Spectrum Tower v Petržalke.

Na základe odporúčaní Útvaru hodnoty za peniaze ministerstvo opätovne oslovilo obidvoch potenciálnych prenajímateľov za účelom zníženia konečnej ceny. Dosiahlo tým zlepšenie ponuky od oboch dopytovaných subjektov, pričom ponuka Spectrum Tower zostala finančne a ekonomicky výhodnejšia. O tejto skutočnosti ministerstvo informovalo Útvar hodnoty za peniaze.

Do finálneho rokovania o nájomnej zmluve vstúpi ministerstvo s uchádzačom, ktorý ponúkol najlepšie podmienky pre potreby rezortu v súlade s pravidlami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

K  sťahovaniu by malo dôjsť v najbližších mesiacoch.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky