Nová výzva z OP Vzdelávanie pre vysoké školy a SAV v Bratislavskom kraji

18.01.2012

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila v rámci operačného programu Vzdelávanie novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji. Výzva finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu s celkovou výškou pomoci 2 milióny eur je určená pre Bratislavský samosprávny kraj.
     Projekty predložené v rámci tejto výzvy môžu byť zamerané na vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku a spoločných študijných programov slovenských vysokých škôl a popredných vysokých škôl so sídlom v zahraničí. Štátne, verejné a súkromné vysoké školy, ako aj Slovenská akadémia vied (SAV) vrátane jej jednotlivých ústavov, môžu získať príspevok vo výške 250-tisíc až 500-tisíc eur. Do aktivít projektov môžu byť zapojení študenti, učitelia a manažment vysokých škôl, zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na vysokých školách a SAV, ako aj doktorandi a postdoktorandi.
     Termín uzávierky výzvy je stanovený na 26. marec 2012. Kompletné informácie o výzve sú k dispozícii na internetovej stránke www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo konzultovať telefonicky a osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú uvedené na internetovej stránke ASFEU alebo v úplnom znení výzvy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku