Normatívy a normatívne príspevky na rok 2020

Prenesený výkon štátnej správy v školstve


Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2020 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto nariadením vlády sú na webovom sídle zverejnené aj :

 

 • normatívne príspevky na rok 2020 pre:
  - školy všetkých zriaďovateľov,
  - školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
 • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2020.
 • Pri výpočte normatívov na rok 2020 použilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne:
  88,53% : 11,47%.


Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2020 zahŕňajú nasledujúce úpravy:

 • 10 % zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2020 (osobné náklady v sume 131 068 418 €),
 • zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov (osobné náklady v sume 22 885 866 €).
 • úpravu stupníc platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s prijatím zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „začínajúci učitelia“ (osobné náklady v sume 25 514 720 €).
 • úpravu v súvislosti s prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zamestnancov (osobné náklady v sume 6 824 232 €).


Upozorňujeme, že normatívne príspevky pre školy sú zverejnené na troch hárkoch - zvlášť za školský rok 2019/2020, školský rok 2020/2021 a spolu za kalendárny rok 2020.

Originálne školské kompetencie

Materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO), ktorý dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov podľa kritérií uvedených v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2020 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií, teda podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2020.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky